CCSE – Center for Computing in Science Education

Fullt navn: Centre for Computing in Science Education
Tilknyttet: Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sørøst-Norge
Fagfelt: Realfag
Nettside: CCSE – Center for Computing in Science Education
SFU-status: 2016–2021
Senterleder: Anders Malthe-Sørenssen

CCSE ønsker å fornye innholdet i realfagsutdanningene ved å integrere databeregninger gjennom hele utdanningsløpet og bli en internasjonalt ledende drivkraft for en slik fornyelse. Senteret skal lede en forskningsbasert utvikling av nytt læringsmateriale og metoder, studere effekten på læring og læringsmiljø, og spre og tilpasse metoder og resultater på tvers av fagområder sammen med studenter og samarbeidspartnere.

CCSE tar utgangspunkt i hvordan utviklingen i datateknologi de siste tiårene har forandret spesielt fysikk, men også de andre naturvitenskapene og gitt helt nye muligheter. Problemløsing ved hjelp av datamaskiner ("Computing") er nå en sentral del av forskning, utvikling og industri, men ikke nødvendigvis av naturvitenskapelig utdanning. Senterets mål er å integrere beregningsorienterte, realistiske problemstillinger for studenter allerede i begynnelsen av undervisningen.

CCSE ønsker derfor å integrere problemløsing ved hjelp av datamaskiner gjennom hele studieløpet for naturvitenskapene, istedenfor i egne emner. Utdanningen skal være forskningsnær og forberede studenter på interdisiplinære arbeidsplasser. Nytt undervisningsmateriale og nye undervisningsmetoder skal utvikles gjennom en forskningsbasert tilnærming. CCSE skal forske på effektene av disse, blant annet hvordan de øker studentenes læring og om de skaper en forbedret undervisningskultur.

CCSE er delt inn i fem forskningsemner:

  • Forskningsbasert utvikling av undervisningsmateriale
  • Forskningsbasert utvikling av metoder og tilnærminger
  • Kultur for undervisning og læring
  • Student-drevne aktiviteter
  • Formidling, dialog og kommunikasjon gjennom partnerskap