Nasjonalt kontaktpunkt for det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

National Coordination Point (NCP) for the European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) skal legge til rette for mobilitet og livslang læring gjennom å bidra til sammenligning av kvalifikasjoner og kvalifikasjonsnivåer.

Hva er EQF NCP?

NOKUT er Nasjonalt kontaktpunkt for Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring i Norge. Kontaktpunktet har ansvaret for informasjon, kontakt og vedlikehold i arbeidet med EQF.

Hva skal NCP bidra til?

Kontaktpunktet skal bidra til at sektor og samfunn forstår og bruker kvalifikasjonsrammeverket, og legge til rette for god dialog med nasjonale og internasjonale aktører og interessepartnere i utdanningssektor og arbeidsliv.

Hvem er kvalifikasjonsrammeverket nyttig for?

Kvalifikasjonsrammeverket vil på sikt bli nyttig for flere grupper:

  • enkeltpersoner/studenter
  • arbeidsgivere
  • arbeidssøkere
  • læresteder og tilbydere
  • kvalitetssikringsorganer og godkjenningskontorer

Hva er EQF

EQF er et europeisk kvalifikasjonsrammeverk som gjelder for et hvilket som helst kvalifikasjonssystem. Det har åtte nivåer hvor hvert nivå defineres gjennom beskrivelser av læringsutbytte for kvalifikasjonene på det gitte nivået. I EQF er læringsutbytte delt opp i "knowledge", "skills" og "competence".

EQF
Ved å koble kvalifikasjonssystemer fra ulike land til EQF vil det bli lettere å forstå og sammenligne kvalifikasjoner på tvers av landegrenser.

EQF skal:

  • fremme – eller redusere hindringer for – mobilitet i utdanning
    og arbeidsmarked mellom land
  • styrke mulighetene for livslang læring
  • bidra til økt kvalitet i nasjonale utdanningssystemer

Hva er NKR?

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i desember 2011, og plasserer formelle kvalifikasjoner fra nivå 2-8 (dvs. syv nivåer) i et overordnet kvalifikasjonsrammeverk. Hvert av de syv nivåene utrykkes gjennom beskrivelser av læringsutbytte, dvs. hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Gjennom læringsutbyttebeskrivelser bygges det broer mellom utdanning og arbeidsliv, og enkeltpersoner plasseres i sentrum av egen læring.

Hva skjer videre?

Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang ligger ute på regjeringens hjemmeside (www.regjeringen.no/2476646). Frist for å sende inn høringsuttalelser var 1. november 2016.


EUWith the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.