Treårig fagskoleutdanning: Hvordan søker dere om unntak?

Hovedregelen er at fagskoleutdanninger skal være korte utdanninger på maksimum to år på heltid. Lovverket åpner likevel for unntak i noen få tilfeller. Dersom dere vurderer å etablere lengre utdanninger, anbefaler vi at dere kontakter NOKUT før dere søker om unntak. I denne regelverksartikkelen kan du lese mer om vilkår for unntak og søknadsprosessen dere må gjennom.

Oppdatert 8. juni 2022

Lengre fagskoleutdanninger er et snevert unntak fra hovedregelen

Hovedregelen i fagskoleloven er at fagskoleutdanning skal være inntil to år på heltid, altså inntil 120 studiepoeng. Det finnes unntak, men det kommer frem i forarbeidene til fagskoleloven at muligheten for unntak skal tolkes strengt. Lengre utdanninger kan bare akkrediteres i de tilfellene hvor utdanningen fører frem til et yrke som krever autorisasjon eller sertifisering som studentene ikke kan oppnå på to års utdanning. Som utgangspunkt kan NOKUT bare gi tillatelse til å etablere lengre utdanninger når det finnes slike lovfestede krav om sertifisering eller autorisasjon. I praksis kjenner vi til at dette i hovedsak vil gjelde for utdanninger innen samferdsel, altså utdanninger innen fagområdene jernbane, luftfart og maritime fag.

Reglene om treårige fagskoleutdanninger gjelder også for fagskoleutdanning som bygger på en annen fagskoleutdanning, hvis det samlede løpet for utdanningen som bygger på hverandre er på mer enn 120 studiepoeng. Dere kan lese mer om opptakskrav for fagskoleutdanning i artikkelen Hvilke opptakskrav kan en fagskoleutdanning ha?

Hvordan går vi fram for å få akkreditert en lengre fagskoleutdanning?

For å få etablert en fagskoleutdanning på mer enn 120 studiepoeng, må dere søke NOKUT i to omganger:

 • Først må dere søke om unntak for å etablere fagskoleutdanning på mellom 120 og 180 studiepoeng. Også fagskoler med fagområdeakkreditering må søke om tillatelse til dette, selv om den nye utdanningen ligger innenfor fagskolens akkrediterte fagområde.
 • Hvis dere får tillatelse til å etablere en utdanning på mellom 120 og 180 studiepoeng, må dere deretter søke NOKUT om akkreditering av utdanningen gjennom de vanlige akkrediteringsprosedyrene for fagskoleutdanning. Men hvis dere har fagområdeakkreditering for det relevante fagområdet, kan dere selv akkreditere en lengre utdanning når dere har fått tillatelse til å etablere den.

Hva er vilkårene for å få unntak, og hvordan dokumenterer vi at de er oppfylt?

Vilkårene for å etablere en fagskoleutdanning på mer enn 120 studiepoeng er samlet i fagskoleforskriften § 42 første og andre avsnitt. For at NOKUT skal kunne fatte vedtak om at en fagskole kan etablere en fagskoleutdanning på mellom 120 og 180 studiepoeng, må hvert av vilkårene i fagskoleforskriften § 42 første og andre avsnitt være oppfylt, og dere må ha dokumentert dette i en søknad.

I søknaden må dere

 • dokumentere at det er etterspørsel etter den kompetansen utdanningen gir.
  Dokumentasjonskrav: Vi trenger både en beskrivelse av behov og bransje, og en uttalelse fra minst én relevant arbeidsgiver eller bransjeorganisasjon om at det er etterspørsel etter kompetansen utdanningen deres er tenkt å gi.
 • legge ved læringsutbyttebeskrivelsen for utdanningen
  Dokumentasjonskrav: Overordnet læringsutbyttebeskrivelse for utdanningen.
 • dokumentere at utdanningens læringsutbytte, sammen med krav til autorisasjon eller sertifisering, ikke lar seg oppnå i løpet av to år.
  Dokumentasjonskrav: Her må dere vise til hvilke nasjonale eller internasjonale standarder som gjør at det ikke er mulig å oppnå læringsutbyttet på to år. Vi trenger også et eksemplar av standarden det gjelder. I utgangspunktet legger vi til grunn at kravet gjelder autorisasjon eller sertifisering som følger av lov (særlig for samferdselsutdanninger).

Det er styret for virksomheten som søker om unntak for å kunne etablere en treårig fagskoleutdanning. Dere sender søknaden om å få søke om akkreditering av treårig fagskoleutdanning som et brev med vedlegg til postmottak@nokut.no. Søknaden må være signert av styrets leder.

Er det søknadsfrist for å søke om unntak fra regelen om maksimalt to års omfang?

Nei, det er ikke søknadsfrist for å søke om å benytte seg av unntaksregelen. Men etter at dere eventuelt har fått tillatelse fra NOKUT til å etablere en fagskoleutdanning på inntil 180 studiepoeng, må dere søke om akkreditering av utdanningen til NOKUTs søknadsfrister. Søknadsfristene finner dere på nettsidene våre: Akkreditering av høgare yrkesfagleg utdanning

Regelverket for å få unntak er strengt, og NOKUT har erfart at det kan være vanskelig å forstå det riktig. Derfor anbefaler vi dere å kontakte oss på fagskole@nokut.no tidlig i prosessen hvis dere vurderer å utvikle lengre fagskoleutdanninger.

Hvilket nivå i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal treårige fagskoleutdanninger ligge på?

Læringsutbyttet for alle akkrediterte fagskoleutdanninger skal oppfylle læringsutbyttet som er fastsatt for nivå 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). En treårig fagskoleutdanning er ikke det samme som en bachelorutdanning, selv om utdanningene har lik varighet.

For øvrig har Kunnskapsdepartementet satt i gang en gjennomgang av NKR. Oppgaven er delegert til NOKUT. Les mer om dette på nettsidene våre: Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Hvilke rettskilder gir mer informasjon om bestemmelsene om treårig fagskoleutdanning?

Dere kan lese mer om reglene om treårig fagskoleutdanning i disse rettskildene: