Hva er fagområdeakkreditering – og hvordan søker dere?

NOKUT oppfordrer fagskoler som oppfyller vilkårene, til å søke om fagområdeakkreditering. Her kan dere lese om fordelene med å ha fagområdeakkreditering, hvordan dere søker, og hva det betyr for dere å få ny fullmakt.

Hva er fagområdeakkreditering?

Gjennom en fagområdeakkreditering har fagskolen vist at fagområdet har et solid fagmiljø, og at kompetanse og rutiner er på plass slik at de selv kan gjøre alle de vurderingene som NOKUT ellers gjør når vi behandler søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger.

En fagområdeakkreditering er en fullmakt som gir fagskolen rett til å

 • akkreditere nye studier innen et klart definert fagområde
 • gjøre endringer i de utdanningene fagskolen allerede tilbyr innen det samme fagområdet

Hvilke fordeler er det for fagskolene å ha fagområdeakkreditering?

Fagskoler med fagområdeakkreditering kan raskere tilby nye utdanninger eller gjøre endringer i eksisterende utdanninger.

Fagskoler med fagområdeakkreditering kan også lettere opprette kortere utdanningstilbud som arbeidsmarkedet etterspør. Regjeringen oppfordrer alle fagskolene til å vurdere hvilke av fagområdene sine det kan være aktuelt å søke om fagområdeakkreditering for. Se Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet.

Fagskoler med fagområdeakkreditering vil også bli prioritert i tildeling av tilskudd til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning, som forvaltes av Diku.

Hvem kan søke om fagområdeakkreditering?

I fagskoleforskriften § 48-1 står vilkårene for å kunne søke om fagområdeakkreditering. Vilkårene er at

 • primærvirksomheten til fagskolen er utdanning
 • fagskolen har uteksaminert kandidater i minst to år
 • fagskolen har en garanti- eller forsikringsordning for studentene dersom fagskolen stanser en fagskoleutdanning og studentene ikke får fullført

Hva skal kvalitetssikringssystemet vise for fagskoler med fagområdeakkreditering?

I tillegg til krav til system for kvalitetssikring som gjelder for alle fagskoler, skal systemet for fagskoler med fagområdeakkreditering vise prosedyrer for hvordan fagskolen

 • oppretter utdanninger den selv har fullmakt til å akkreditere
 • gjennomfører vesentlige endringer av utdanninger som hører inn under fagområdet

Les mer om kvalitetsarbeid ved fagskoler

Hvilke faglige krav må være oppfylt for at fagskolen skal få fagområdeakkreditering?

I fagskoletilsynsforskriften kapittel 3 er det satt krav til at fagskolen

 • har en strategi for fagområdet
 • har en tydelig avgrensning på fagområdet
 • har et fagmiljø som dekker fagområdet
 • samarbeider med yrkesfeltet

Dere kan lese mer om hvordan disse kravene skal forstås i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften (pdf).

Når en fagskole søker om akkreditering av fagområde, kan NOKUT også føre tilsyn med fagskolens kvalitetsarbeid.

Hvordan søker dere om fagområdeakkreditering?

Dere finner lenker til søknadsskjema og veiledning på nettsidene våre fra og med 1. september.

Dere sender søknaden til postmottak@nokut.no.

Ta gjerne kontakt med oss på fagskole@nokut.no dersom dere trenger søkerveiledning eller mer informasjon om fagområdeakkreditering.

Hvordan behandler vi søknaden?

NOKUT vurderer først om kravene i fagskoleforskriften § 48-1 er oppfylt. Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt, vil NOKUT avslå søknaden. Dersom søknaden har mangler som gjør den uegnet for sakkyndig vurdering, vil NOKUT avvise søknaden.

Vi vil også vurdere om dere oppfyller kravet om at fagskolens system for kvalitetssikring viser hvordan dere oppretter utdanninger dere selv har fullmakt til å akkreditere, og hvordan dere gjennomfører vesentlige endringer av utdanninger som hører inn under fagområdet (fagskoletilsynsforskriften § 4-2).

Den sakkyndige komiteen som NOKUT oppnevner, vurderer søknaden på grunnlag av den dokumentasjonen dere sender inn og besøk ved fagskolen. Dersom de sakkyndige etter å ha lest dokumentasjonen konkluderer med at kravene i fagskoletilsynsforskriften ikke er oppfylt, kan de anbefale å avslå søknaden uten institusjonsbesøk. Normalt vil den sakkyndige komiteen levere en innstilling som sammen med en uttalelse fra fagskolen danner grunnlag for behandling i NOKUTs styre. Det er NOKUTs styre som beslutter om en fagskole får fagområdeakkreditering.

Hva er fristen for å søke?

Fristen for å søke om fagområdeakkreditering er 1. november.

For å kunne sette av nødvendige ressurser til søknadsbehandlingen ønsker NOKUT at fagskoler som planlegger å søke fagområdeakkreditering, gir beskjed et halvt år på forhånd. Fristen å varsle er satt til 1. mai 2021.

Fagskoler som varsler innen denne fristen, vil få prioritert søknadene sine i søknadsbehandlingen.

Hva betyr en fagområdeakkreditering for dere?

Når dere har fått fullmakt til selv å akkreditere og gjøre vesentlige endringer i de utdanningene dere ønsker å tilby innen et fagområde, må dere ha kompetanse og rutiner for å sikre at utdanningene er i tråd med kravene i lov og forskrifter. Dere skal nå gjøre den samme kvalitetssikringen av utdanningene som NOKUT gjør når vi akkrediterer og vurderer vesentlige endringer.

De prosedyrene dere etablerer, skal være tilpasset deres organisering og kompetanse og bør bygge på det systemet dere allerede har for kvalitetssikring. For mange fagskoler innebærer det at de personene som allerede har ansvaret for internkontroll og kvalitetssikring på alle nivåer i fagskolen, får et utvidet ansvarsområde.

Noen fagskoler velger å inkludere eksterne fagpersoner til å bistå i denne vurderingen. Både eksterne og interne fagpersoner dere bruker, vil ha behov for bistand av personer som kan veilede dem i forståelsen av kravene til akkreditering av fagskoleutdanninger.

Styret har ansvar for at fagskolen har et organ eller en person som har myndighet og kompetanse til å vedta om en fagskoleutdanning oppfyller kravene til akkreditering. Husk at studenter skal være representert i alle organer med beslutningsmyndighet ved en fagskole.

Hvilke kilder gir mer informasjon om reglene?

Dere kan lese mer om reglene om fagområdeakkreditering i disse rettskildene:


Tilbake til Regelverk for fagskoler