Tips og råd på veien mot status som Senter for fremragende utdanning

Ta med dere studentene og tenk nøye over hva slags dokumentasjon dere benytter i søknaden. Det var noen av rådene som ble gitt da NOKUT arrangerte søkerseminar for SFU.

– SFU-ordningen har sparket i gang en liten revolusjon i høyere utdanning, en revolusjon som har bidratt til å heve prestisjen for arbeidet med utdanning og utdanningskvalitet. Nå har flere av dere som sitter her i dag muligheten til å ta denne revolusjonen videre.

Det sa Helen Bråten, prosjektleder for SFU, på vegne av NOKUT da hun innledet seminaret som fant sted på Gardermoen 8. mars. Mange er allerede godt i gang med søknaden, og seminaret var satt sammen for å tilby både inspirasjon og svar på eventuelle spørsmål til prosessen.

Kunnskapsdepartementet varslet tidligere i år at den nye utlysningen kan gi opptil seks nye sentre, og  søkerne kan be om midler på mellom fire og åtte millioner kroner. Søknadsfristen er satt til fredag 13 mai.

Søkerne må se seg selv i en internasjonal kontekst

Søknadsprosessen er både lang og krevende, og søkere må kunne vise til innovative planer og ambisjoner for senteret sitt. I tillegg stiller NOKUT krav til dokumentasjon av fremragende kvalitet.

Duncan Lawson, leder av ekspertkomiteen i 2013, sa i innlegget sitt at kun kunnskapsbaserte og gjennomarbeidete søknader slipper gjennom nåløyet.

– Det er helt essensielt at dere har god oversikt over hva andre gjør på feltet, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt, men heller bygge på det andre har gjort og det forskningen forteller oss.

Lawson pekte dessuten på viktigheten av refleksjon og bevissthet rundt bruken av indikatorer som dokumentasjon på eksellense.

– Søkerne må selv velge indikatorer og dokumentasjon som sier noe om kvalitet i den konteksten de er i.  All dokumentasjon må være nøye gjennomtenkt. Dette var det ikke alle som var like gode på i forrige runde, sa han.

Leder av årets ekspertkomité er Stephanie Marshall. Hun hilste på deltakerne via video og sa blant annet at de beste søknadene ikke bare er dem som har en tydelig visjon, men også en helt konkret plan for hvordan de skal komme dit:

– Hvor skal dere være 10 år fra nå og hvordan skal dere komme dit? fremhevet hun.

Stor vekt på studentinvolvering

Bråten, Lawson og Marshall vektla betydningen av studentinvolvering. Dette er også noe som er understreket i det reviderte kriteriesettet for SFU. Miljøene ble oppfordret til å utvide forståelsen av studentens rolle, fra formell representasjon til faktisk inkludering i et akademisk felleskap. Dette gjelder i utdanningen generelt, men også i søknadsarbeidet for å bli et SFU.

– Mål og ambisjoner utarbeides samme med studentene, sa Asbjørn Bråthen som er tidligere lektorstudent ved UiO, og han har inngående kjennskap til SFU-ordningen.

Han mente at for at et SFU skal lykkes og ha en innvirkning på utdanningen senteret retter seg inn mot, må studentene delta i arbeidet med å identifisere problemer og ikke minst med å finne løsninger.

NOKUT lanserte egen artikkelsamling

Under seminaret lanserte NOKUT en egen artikkelsamling viet SFU. Tanken bak artikkelsamlingen er å synliggjøre erfaringene med ordningen så langt. Tanken er at disse erfaringene skal bidra i videreutviklingen av SFU-ordningen, både for oss i NOKUT som forvaltere og for utdanningsinstitusjonene med og uten SFU-sentre i dag. Redaktører er Helen Bråten og Astrid Børsheim fra NOKUT. Artikkelsamlingen kan bestilles på sfu@nokut.no

Del med andre