NOKUT oppfyller alle kriterier og får rosende omtale i internasjonal evaluering

Etter en omfattende evalueringsprosess får NOKUT tommel opp fra ENQA, som er paraplyorganisasjonen for kvalitetssikringsorganer i Europa. Evalueringsrapporten inneholder rosende omtale på flere områder, men også noen forslag til forbedringer.

– Nå er rapporten fra evalueringskomiteen kommet. Komitéen konkluderer med at NOKUT oppfyller alle kriterier, og vi får rosende omtale på flere områder samt gode råd om veien videre, sier en fornøyd NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Med det kan NOKUT søke om fornyet medlemskap i ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) og fortsatt være registrert i det europeiske registeret for kvalitetssikring av høyere utdanning, EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education). Endelige avgjørelser om dette vil bli tatt senere i år.

– Vi er veldig glade for tilbakemeldingene og at alle kravene til medlemskap i ENQA er oppfylt. Særlig positivt er det at evalueringen viser at vi har klart å innpasse våre ulike kunnskapsbaserte aktiviteter inn i kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet vårt på en god måte, forteller Vinje.

Komiteens rapport kommer også med noen forslag til forbedringer, som nå blir gjennomgått av NOKUT.

– Dette er gode anbefalinger som NOKUT vil jobbe videre med. Forslagene til forbedringer og de innspillene vi har fått, er i tråd med vår nye strategi og hvordan vi ønsker å utvikle NOKUT videre, sier Vinje.

ENQA evaluerer NOKUT hvert femte år

Hvert femte år må NOKUTs medlemskap i ENQA fornyes. Dette gjøres gjennom en evaluering for å vise hvordan NOKUTs arbeid med ekstern kvalitetssikring er i henhold til de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Ekstern kvalitetssikring omfatter følgende NOKUT-aktiviteter: akkreditering av institusjoner og studieprogrammer, periodisk kontroll av institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, tilsyn med akkrediteringen til institusjoner og studietilbud og evaluering av utdanningskvalitet.

NOKUT ønsker også å legge prinsippene for ESG til grunn for arbeidet med ekstern kvalitetssikring av høyere yrkesfaglig utdanning, selv om ESG formelt sett ikke omfatter denne delen av utdanningssystemet.

På hvilke områder får NOKUT rosende omtale?

ENQAs evalueringskomite fremhever at NOKUT har vist en betydelig fremgang på de ESG-standardene som ble vurdert til å være delvis oppfylt i den forrige evalueringen for fem år siden. Det gjelder blant annet at NOKUT nå kartlegger hvordan anbefalingene etter gjennomført periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid blir fulgt opp, og at vi utarbeider tematiske kvalitetsoppsummeringer fra våre evalueringer og tilsynsarbeid.

Videre er komiteen imponert over at NOKUT har tatt steget utenfor de vanlige kvalitetssikringsaktivitetene og utviklet nye og innovative aktiviteter, som utdanningsevalueringer.

NOKUT får også ros for åpen dialog med interessenter og for å jobbe med metodeutvikling. Evalueringspanelet mener at dette er noe av det som vil bidra til kvalitetsutvikling av sektoren og ikke bare kontroll.

Hva må NOKUT følge opp etter evalueringen?

Det er på tre områder komiteen gir anbefalinger som må følges opp:

ESG 2.2 Designing methodologies fit for purpose

Den første anbefalingen betyr at NOKUT sammen med institusjonene må utvikle en bedre og mer effektiv metode for å samle inn og tilgjengeliggjøre dokumentasjon og analyser.

– Dette dreier seg blant annet om dokumenter vi får inn i tilsyns- og akkrediteringsprosesser. Her mener komiteen at vi, sammen med institusjonene, i enda større grad skal ta i bruk digitale verktøy som bidrar til å lette arbeidet hos institusjonene og som er mer formålstjenlig enn hvordan det er i dag, der vi ofte får inn veldig store mengder dokumentasjon, forklarer analysedirektør Ole-Jacob Skodvin som har vært ansvarlig for å følge opp evalueringen internt i NOKUT.

ESG 2.3 Implementing processes

Den andre anbefalingen er at NOKUT må kommunisere tydeligere tidsplan og arbeidsmengden til institusjonene i utdanningsevalueringene vi gjennomfører, samt at vi aktivt må kommunisere eventuelle endringer i den planlagte tidsplanen.

ESG 2.7 Complaints and appeals

Komiteens siste anbefaling til NOKUT er å gjøre klageprosesser mer kjent og enklere å finne i dokumentasjonen som blir gitt til institusjonene.

 

Del med andre