NOKUT tar grep for å redusere køene, men det tar tid å komme i mål

I slutten av oktober meldte regjeringen at det nå er over 30.000 fagskolestudenter i Norge. Siden 2016 har antallet doblet seg, og det er lite som tilsier at veksten vil avta. Det er både en gledelig nyhet og en viktig milepæl fordi det er godt dokumentert at Norge har et økende behov for den kompetansen disse studentene tilegner seg.

NOKUT har også merket veksten i fagskolesektoren. Antallet søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger har økt de siste årene, det samme har omfanget av meldinger om endringer i eksisterende fagskoleutdanninger. Ikke minst har det vært en kraftig i økning i fagskoler som ønsker å få akkreditert fagområder, og dermed myndighet til selv å opprette nye utdanninger uten å måtte søke NOKUT om dette. I fjor mottok NOKUT 13 slike søknader om fagområdeakkreditering, som da var rekordmange. Rekorden holdt imidlertid ikke lenge, for til fristen 1. november i år mottok vi 20 søknader om fagområdeakkreditering.

Noe av fagskolenes styrke er at de skal være tett koblet på arbeidslivet og tilby utdanninger arbeidslivet etterspør. Når arbeidslivet er i endring, vil det også påvirke sektoren, og det er derfor ikke overraskende at NOKUT mottar svært mange søknader fra fagskoler som ønsker å sette i gang nye utdanningstilbud. Dessverre er situasjonen slik at NOKUT ikke har kapasitet til å behandle alle søknadene vi mottar så rask som vi gjerne skulle. Dette har resultert i at vi de to siste årene har hatt søknadskøer, og at det tar lengre tid før søkere får svar på søknaden sin enn hva normalen har vært tidligere. Det er ikke en situasjon NOKUT ønsker å være i.

NOKUT har tatt flere grep for å redusere behandlingstiden. Vi har blant annet effektivisert våre egne prosesser og rutiner for saksbehandling. Som en del av dette jobber vi også med å digitalisere prosessene våre ytterligere. Før sommeren fikk vi også midler i revidert nasjonalbudsjett, som blant annet skulle gå til å behandle akkrediteringssøknader fra fagskolene.

Videre har vi også valgt å prioritere søknader som gir fagskolene økte faglige fullmakter og med det større muligheter til selv å akkreditere egne utdanninger. Dette bidrar til at færre fagskoler må søke NOKUT om akkreditering. Samtidig jobber både Kunnskapsdepartementet og vi med institusjonsakkreditering for fagskoler. Dette ligger noe frem i tid, men vil på sikt også kunne bidra til at NOKUT mottar færre søknader.

Heldigvis ser vi at grepene vi tar, har effekt.  Når vi nærmer oss årets slutt, ser vi at vi totalt sett har kunnet behandle mer enn dobbelt så mange søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger enn vi hadde planlagt i 2023.

Også når det gjelder søknader fra høyskoler og universiteter, gjør kapasitetsutfordringer at det tar lang tid fra vi mottar en søknad til søkeren får svar. Fra høyskoler og universiteter får vi søknader om akkreditering av bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger. I tillegg behandler vi søknader om endring av institusjonskategori, for eksempel dersom en akkreditert høyskole søker om å bli et universitet. Dette er omfattende og ressurskrevende prosesser, særlig gjelder det for ph.d.-utdanninger og endring av institusjonskategori. Det er dermed begrenset hvor mange slike søknader vi har kapasitet til å behandle i løpet av et år, samtidig som vi også må gjøre andre lovpålagte oppgaver som sikrer at universitetene, høyskolene og NOKUT – som eksternt kvalitetssikringsorgan – oppfyller sine internasjonale forpliktelser som ligger i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Selv om utfordringene vi har med søknader fra fagskoler og med søknader fra høyskoler og universiteter skyldes litt ulike forhold, vil en del av løsningene være de samme.

I 2024 vil NOKUT fremdeles oppleve kapasitetsutfordringer som gjør at saksbehandlingstiden blir lengre enn det vi er vant med. Det innebærer at det ikke vil være søknadsfrister våren 2024, men at det til neste år kun vil være frister for søknader om akkreditering av fagskole-, bachelor- og masterutdanninger i august og september. Det gjør vi for å skape forutsigbarhet for søkere og for å bruke vår kapasitet på søknadene vi allerede har inne. Vi anser at det vil være en større ulempe for både sektorene og samfunnet å opprettholde søknadsfrister og motta flere søknader som uansett vil bli liggende ubehandlet i lengre tid. Det ville medført fare for at søknadene kunne være utdaterte når søknadsbehandlingen hadde kommet i gang.

For utdanningsinstitusjonene vil også det å ha lenger tid til neste søknadsfrist kunne bidra til å øke kvaliteten på søknadene. Særlig for fagskoleutdanningene er det en forholdsvis høy avslagsprosent, som både kan skyldes at utdanningene fagskolene søker om ikke klarer å oppnå kravene, men også at de ikke klarer å fremstille dokumentasjon på oppnåelsen godt nok i søknadene. Dette gjelder særlig krav knyttet til fagmiljø og læringsutbyttebeskrivelser. Jeg håper derfor at søkere bruker tiden frem mot neste frist godt og skriver gode søknader, og at de som er usikre på krav og dokumentasjon tar kontakt med NOKUT.

Jeg har stor forståelse for at ventetiden kan oppleves som frustrerende og uforholdsmessig lang for søkere som ønsker å komme i gang med nye utdanningstilbud, men jeg kan garantere at NOKUT skal jobbe videre med å redusere saksbehandlingstiden. Her vil vi gå grundig til verks og se om det er ytterligere tiltak vi kan gjennomføre for å gjøre saksbehandlingen mer effektiv, samtidig som vi er sikre på at kvaliteten i utdanningene er tilstrekkelig. Hvis vi gjør ytterligere endringer i søknadsbehandlingen vår, vil det skje i tett dialog med utdanningsinstitusjonene. Likevel vil det være slik at søkere fremover må belage seg på at det tar lenger tid før de får svar enn hva normalen har vært tidligere.

NOKUT vil jobbe for at flere utdanningsinstitusjoner oppnår større fullmakter. Det vil være bra for utdanningsinstitusjonene, som da kan opprette utdanninger selv og ta et større ansvar for egen utdanningskvalitet, men også for NOKUT som vil kunne følge opp og bidra til å utvikle utdanningskvaliteten på andre måter enn hva vi har kapasitet til i dag. Dit skal vi komme, men det vil ta noe tid.

Dette innlegget ble først publisert i Khrono 18. november

Del med andre