Når og hvordan skal fagskolen melde fra om endringer i en fagskoleutdanning?

Fagskolen skal melde fra til NOKUT når dere planlegger visse endringer ved utdanningene deres. Her er en oversikt over hvilke endringer som krever melding, hvordan fagskolen skal melde fra, og hva NOKUT gjør med meldingen.

Oppdatert 2. desember 2022

Hvilke endringer skal fagskolen melde fra om?

Fagskolen skal melde fra til NOKUT når dere planlegger

 • å opprette nytt eller endre studiested for en utdanning
 • å endre navnet på en utdanning
 • å endre det samlede læringsutbyttet for en utdanning
 • å endre utdanningsformen i en utdanning

Fagskoler med fagområdeakkreditering skal dessuten melde fra om nye utdanninger de har opprettet innenfor akkrediterte fagområder.

Meldeplikten følger av fagskoletilsynsforskriften § 5-1 (lovdata.no). Dere kan lese mer om denne paragrafen i vårt informasjonsskriv til fagskoletilsynsforskriften (pdf).

Hvordan skal fagskolen melde fra?

Dere må sende alle endringsmeldinger som e-post til NOKUTs postmottak. Vi har utformet en mal (Word-format) som dere skal bruke når dere melder om endringer. Denne malen skal brukes for alle typer endringer som omfattes av fagskoletilsynsforskriften § 5-1. Les mer om hvordan dere sender inn endringsmeldinger

Dere må legge ved en bekreftelse på at styret står bak meldingen om endring. Bekreftelsen må:

 • slå fast at styret står bak den innsendte søknaden
 • være datert
 • være signert av styrets leder

Desto mer utfyllende og presis informasjon dere gir i meldeskjemaet, desto enklere er det for oss å ta stilling til om endringen gjør det nødvendig med ny akkreditering.

Hvis dere melder fra om nytt navn på utdanningen, er det for eksempel lurt å begrunne hvorfor dere mener navneskiftet er nødvendig, og hvorfor dere mener at det nye navnet er dekkende.

Hvis det er endringer i utdanningsform dere melder fra om, kan det for eksempel være hensiktsmessig om dere samtidig beskriver hvilke praktiske endringer dette vil ha for fagmiljøet, infrastrukturen og liknende. Dersom fagskolen ønsker å endre eller legge til en utdanningsform som dere ikke har fått akkreditering for tidligere, må NOKUT gjøre en vurdering av dette. Dette gjelder hvis dere for eksempel kun har stedbaserte utdanninger, men ønsker å tilby en utdanning som nettbasert eller nettbasert med samlinger. I slike tilfeller må det gjøres en vurdering av den nettbaserte kompetansen til fagmiljøet, og dere kan bli bedt om å ettersende følgende dokumentasjon:

 1. Et skjema over formell og uformell kompetanse innen nettpedagogikk i fagmiljøet. Dette skjemaet skal vise hvem som er ansatt i fagmiljøet, og inkludere kompetanse innen nettpedagogikk som utdanning, kurs, seminarer, opplæring eller undervisningserfaring på nett.
 2. Kravspesifikasjon over fagmiljøet. I kravspesifikasjonen skal det angis hva slags formell eller uformell nettpedagogisk kompetanse dere krever av personalet deres (som for eksempel. kurs, opplæring og arbeidserfaring). Dere skal angi hvor mange år med nettpedagogisk undervisningserfaring dere alternativt krever. Det er spesielt viktig at den/de som er hovedansvarlig for et nettpedagogisk tilbud har tilstrekkelig og god nettpedagogisk kompetanse.

Hva gjør NOKUT med meldingen?

Når NOKUT får skjemaet, vurderer vi om endringen gjør det nødvendig å søke om ny akkreditering. Det kan hende at vi ber dere sende oss mer informasjon. Av og til bruker vi sakkyndige til å vurdere om en ny akkreditering er nødvendig.

Vi har dette utgangspunktet for vurderingene våre:

 • Nye eller endrede studiesteder krever ikke ny søknad om akkreditering. Vi forutsetter at dere fortsatt tilbyr utdanningen i tråd med akkrediteringen og regelverket som gjelder for utdanningen, men på et nytt sted.
 • Endring i navnet kan gjøre det nødvendig med ny akkreditering. Vi vil vurdere det nye navnet opp mot læringsutbyttebeskrivelsen (jf. fagskoleforskriften § 2-1 tredje avsnitt). Navnet skal gi mening for potensielle studenter, arbeidsgivere og samfunnet ellers.
 • Endring av det samlede læringsutbyttet for en utdanning vil vanligvis gjøre det nødvendig med en ny akkreditering. Dette skyldes at den samlede læringsutbyttebeskrivelsen er noe av det mest sentrale ved utdanningen. Den påvirker dessuten veldig mange andre sider ved utdanningen, som for eksempel navnet, faginnhold og struktur og undervisnings- og vurderingsformer.

  Hvis dere bare gjør mindre justeringer i læringsutbyttet, og hvis dere mener det ikke endrer på det samlede innholdet i utdanningen, bør dere beskrive og begrunne dette. Mindre endringer vil normalt ikke kreve ny akkreditering.
 • Endring av utdanningsform (stedbasert, nettbasert, nettbasert med samlinger) for en utdanning kan gjøre det nødvendig med ny akkreditering. Vi vil vurdere fagmiljøet deres, hvilke andre utdanninger og utdanningsformer dere allerede tilbyr og infrastrukturen deres. Dersom NOKUT vurderer at kompetansen til fagmiljøet ikke er tilstrekkelig, er det nødvendig med en ny akkreditering av utdanningen.

For endringer som gjelder utdanninger som inngår i et akkreditert fagområde, gjør ikke NOKUT noen vurdering av akkrediteringen. Dette er utdanninger som fagskolen har myndighet til å akkreditere selv. Vi trenger likevel at dere melder fra om nye utdanninger, ettersom vi holder oversikt over hvilke akkrediterte utdanninger som finnes.

Endring i studiepoeng og sammenslåing av utdanninger

Dersom dere ønsker å endre totalt antall studiepoeng for en utdanning, regner vi det som en ny utdanning. Dere skal da alltid søke NOKUT om ny akkreditering. Dette gjelder selv om dere ikke planlegger å endre det samlede læringsutbyttet. Det samme gjelder dersom dere ønsker å slå sammen to utdanninger.

Hva slags svar får dere?

Hvis det ikke er nødvendig at dere søker om ny akkreditering, registrerer vi informasjonen og oppdaterer oversikten vår over akkrediterte fagskoleutdanninger. Dere vil få svar fra oss om at informasjonen er registrert. Vi sender brevet i kopi til Kunnskapsdepartementet, Lånekassen, Statistisk sentralbyrå og DBH, så de også er informert. På den måten kan studiestøtte til studentene, rapporteringen deres av statistikk med videre gå som normalt.

Hvis vi mener at endringen gjør det nødvendig med ny akkreditering av utdanningen, vil dere få beskjed om dette. Dere må i så fall søke om akkrediteringen på vanlig måte til søknadsfristene, som er 10. februar og 15. september. Vi har en egen nettside med informasjon om hvordan dere søker om akkreditering.

Frister og saksbehandlingstid

NOKUT har ingen frist for innsending av endringsmeldinger, og meldingene kan sendes inn fortløpende. Dersom dere sender inn meldinger rundt søknadsfristene for akkreditering av fagskole, må dere regne med lengre saksbehandlingstid.

Rapportering til Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Dersom dere vil gjøre endringer i utdanningen deres før rapportering til NSD, må dere sende inn endringsmeldingen i god tid før rapporteringsfristene til NSD. Det er for at vi skal rekke å behandle meldingen. NSD åpner for rapportering fra fagskoler i mars, august og oktober.

Nedleggelse av utdanningstilbud

Dersom dere legger ned et fagskoletilbud, må dere informere NOKUT om det. Dette er viktig for at vi skal kunne ha en oppdatert oversikt over alle fagskoleutdanninger. Dere kan melde ifra om dette ved å sende inn skjema for endringsmelding. Her finner dere informasjon om hvordan dere sender endringsmelding.


Tilbake til Regelverk for fagskoler