Hva gjør skikkethetsnemnda og hvordan skal den være sammensatt?

Alle fagskoler som har utdanninger med skikkethetsvurdering av studentene, skal ha en skikkethetsnemnd. I denne teksten kan dere lese om oppgavene til skikkethetsnemnda, og sammensetningen av den. Vi skriver også at flere fagskoler kan ha en felles skikkethetsnemnd.

Oppdatert 21. januar 2021

Hvordan blir saker fremmet for skikkethetsnemnda?

I visse fagskoleutdanninger skal fagskolen vurdere om studentene er skikket for yrket utdanningen leder til. Hvilke fagskoleutdanninger dette gjelder, og hva en skikkethetsvurdering er, kan dere leser om i teksten om skikkethetsvurdering av fagskolestudenter.

Hvis fagskolen etter en særskilt skikkethetsvurdering av en student vurderer at studenten er uskikket for yrket, skal den skikkethetsansvarlige ved fagskolen fremme saken for skikkethetsnemda.

Hva gjør skikkethetsnemnda?

Skikkethetsnemda får sakene fra skikkethetsansvarlig ved fagskolen. Skikkethetsansvarlig eller den som fagskolen har utpekt, lager en saksfremstilling til skikkethetsnemnda. All skriftlig dokumentasjon i saken skal følge med når den fremmes for skikkethetsnemnda.

Skikkethetsnemnda skal lage en innstilling med en vurdering av om studenten er skikket eller ikke. Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer må være til stede under behandlingen av saken.

Sakene behandles slik:

 • Skikkethetsansvarlig fremmer saken for skikkethetsnemnda, med skriftlig saksfremlegg og dokumentasjon.
 • Studenten skal ha kopi av saksfremlegget og bli orientert i god tid om møtetidspunktet.
 • Nemnda skal sørge for at saken utredes ytterligere dersom det er nødvendig.
 • Studenten skal få mulighet til å legge fram sine synspunkter for nemnda før møtet
 • Nemnda lager en innstilling med en vurdering av
  • om studenten er skikket eller ikke skikket
  • om studenten bør utestenges helt eller delvis fra utdanningen
  • lengden på utestengelsen
  • eventuelle vilkår for å gjenoppta utdanningen
 • Uenighet blant medlemmene skal gå fram av innstillingen.

Det er ikke skikkethetsnemnda som tar avgjørelsen og fatter vedtak om at en student er uskikket. Innstillingen fra nemnda går til fagskolens styre, eller eventuelt til fagskolens klagenemnd hvis styret har delegert slike saker til denne.

Hvordan skal skikkethetsnemnda sammensettes?

Skikkethetsnemnda skal bestå av til sammen åtte medlemmer som oppnevnes av fagskolens styre for tre år om gangen. De åtte personene skal være

 • én faglig leder eller tilsvarende funksjon som også er leder av nemnda
 • to faglærere
 • to representanter fra praksisfeltet
 • to studentrepresentanter (oppnevnes bare for ett år om gangen)
 • én ekstern representant med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap

Lederen av nemnda har dobbeltstemme.

Skikkethetsansvarlig kan være medlem av nemnda hvis hen fyller en av rollene over. Representanter fra praksisfeltet skal komme fra arbeidslivet/yrket som aktuelle utdanninger kvalifiserer til, for eksempel fra bedrifter/institusjoner fagskolen har samarbeidsavtaler med. Når det er flere utdanninger som er aktuelle, må dere velge representanter fra praksisfeltet som gir best mulig bredde.

Kan flere fagskoler ha en felles skikkethetsnemnd?

Flere fagskoler kan gå sammen og etablere en felles skikkethetsnemnd. NOKUT oppfordrer fagskoler med utdanninger innen samme fagfelt å gjøre det. En felles nemnd kan gi mer uavhengighet til den enkelte fagskolen og studentene der. En felles nemnd vil dessuten gi mer erfaring med sakstypen og være mer effektivt for alle fagskolene som er med. Hvis dere bestemmer dere for å samarbeide om en felles nemnd, er det viktig at dere blir enige om like prosedyrer for blant annet hvem som skal melde inn saker, hvem som skal være nemndas sekretariat og liknende.

Hvilke rettskilder gir mer informasjon om skikkethetsnemnda?

Dere kan lese mer om skikkethetsnemnda i disse rettskildene:

Andre nyttige lenker:


Tilbake til Regelverk for fagskoler