Fagskoler og habilitet

Hva er egentlig habilitet? Visste dere at dette er noe fagskoler må forholde seg til? Hvilke lover og forskrifter sier noe om habilitet?

I denne artikkelen finner dere informasjon om:

  • hva habilitet innebærer og hvorfor det er viktig
  • hvordan NOKUT forholder seg til habilitet i sitt arbeid
  • hvordan fagskoler må forholde seg til krav om habilitet i sitt arbeid
  • er det slik at en sakkyndig er inhabil fordi hen jobber ved en annen fagskole?

Hva innebærer habilitet, og hvorfor er det viktig?

Hvis en person regnes som "inhabil" eller "ugild", betyr det at det finnes omstendigheter som kan svekke tilliten til hens upartiskhet i en sak. Dette kan for eksempel være forhold som vennskap eller nært slektskap med en av partene i en sak, eller andre omstendigheter som fører til at en person har egeninteresse i utfallet av en sak. Å være habil betyr at vedkommende ikke er i slik posisjon.

Dersom en person er inhabil, skal hen ikke være med å forberede, behandle eller avgjøre utfallet i en sak. Dette er et prinsipp som er viktig i all offentlig forvaltning. Hensikten med å stille krav om habilitet er todelt: Det skal bidra til at forvaltningen gjør saklige vurderinger som ikke er påvirket av for eksempel saksbehandleres egeninteresse. Samtidig skal habilitetskrav bidra til å sikre samfunnets tillit til at vurderingene forvaltningen gjør, er saklige.

Habilitet i NOKUTs arbeid

Hvem må følge reglene om habilitet?

NOKUT må følge forvaltningslovens regler om habilitet i arbeidet vårt. Det betyr at i akkrediteringsprosesser og tilsynsprosesser skal vi sørge for at saksbehandlerne er habile i den aktuelle saken. Styremedlemmer og ledere som har beslutningsmyndighet i saker, skal også være habile. Reglene for habilitet gjelder dessuten når NOKUT henter inn råd fra sakkyndige i saksbehandlingen.

NOKUTS retningslinjer for sakkyndiges habilitet

NOKUT bruker mange sakkyndige i arbeidet sitt. For å sikre at de sakkyndige er habile, kartlegger vi en rekke forhold som kan føre til inhabilitet og dermed svekke tilliten til den sakkyndiges vurdering. I utgangspunktet er det den sakkyndige som selv avgjør om hen er habil. I NOKUT løser vi dette ved at hen fyller ut et skjema hvor vi har samlet mulige grunner til inhabilitet, og hvor den sakkyndige kan utdype avkryssingen sin med kommentarer. I tillegg får institusjonen uttale seg om den sakkyndiges habilitet før vi oppnevner hen.

Fagskoler må også følge reglene om habilitet i flere tilfeller

For å kunne drive fagskolen på en lovlig måte må dere blant annet kjenne og forstå reglene om klagebehandling og habilitet i forvaltningsloven. Dere skal kunne fatte enkeltvedtak og behandle klager på en lovlig måte. Dette innebærer at fagskoler skal ta hensyn til forvaltningslovens krav om habilitet i arbeidet sitt, for eksempel når dere behandler saker knyttet til opptak, vurderinger av eksamen og klagebehandling (se NOKUTs nettartikkel om klageinstruks og retningslinjer for klagebehandling). Habilitetsreglene kan også gi god veiledning i andre spørsmål, for eksempel når det gjelder hva som skal til for å vurdere studentenes kompetanse på en upartisk måte.

Et typisk spørsmål om habilitet: Er en sakkyndig inhabil fordi hen jobber ved en annen fagskole?

I enkelte saker hvor NOKUT bruker sakkyndige, har det oppstått spørsmål knyttet til sakkyndiges habilitet på grunnlag av konkurransemessige forhold. Dette kan for eksempel være at en sakkyndig underviser ved et tilsvarende studieprogram ved en annen fagskole. Her har forvaltningsloven § 6 andre ledd tidligere blitt trukket frem og problematisert.

Det er de sakkyndige som selv skal vurdere om de er habile. I tilfeller hvor det oppstår usikkerhet knyttet til habilitet på grunnlag av konkurransemessige forhold, vil NOKUT vurdere problemstillingen ut ifra hvert enkelt tilfelle. Vi har tidligere blant annet lagt relevante uttalelser fra både Høyesterett og Sivilombudsmannen til grunn i slike habilitetsvurderinger. I uttalelsen fra Sivilombudsmannen som vi lenker til her, legges det vekt på om avgjørelsen i saken innebærer "særlig fordel, tap eller ulempe" for vedkommende. Den sakkyndige må altså ha særinteresse i sakens utfall, som betyr at for eksempel alminnelige yrkes- eller næringsinteresser ikke medfører inhabilitet. I NOKUTs tilfelle med bruk av sakkyndige, vil det være nødvendig å bruke fagpersoner som har bakgrunn fra det gitte fagområdet, for å sikre størst mulig grad av relevant faglig kompetanse om sektoren samt for å sikre kvaliteten på utdanningen. Det at de sakkyndige kommer fra samme fagområde ved en konkurrerende utdanningsinstitusjon, medfører altså ikke automatisk inhabilitet.

Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer for habilitet