Hvordan skal fagskolens styre være sammensatt?

Alle fagskoler skal ha et eget styre. Styret er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan. Det finnes flere krav til hvordan styret skal være satt sammen. For eksempel er det spesifikke krav til hvor mange medlemmer styret skal ha, hvor medlemmene skal hentes fra, og hvordan de skal velges inn i styret. Her kan dere lese mer om kravene.

Oppdatert 29. januar 2021

Reglene om styrets sammensetning står i fagskoleloven § 10 (lovdata.no). Reglene gjelder både for offentlige og private fagskoler.

Hvor mange medlemmer skal styret ha, og hvem skal de være?

Fagskolens styre må ha minimum sju medlemmer. Det skal være

  • minst to medlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv
  • minst ett medlem som er valgt av og blant de ansatte på fagskolen
  • minst ett medlem som er valgt av og blant studentene på fagskolen

Hvis styret har flere enn ti medlemmer, må det ha minst to medlemmer som er valgt av og blant ansatte og minst to medlemmer som er valgt av og blant studentene.

Hva som er relevant arbeids- og næringsliv må ses opp mot hvilke utdanninger fagskolen tilbyr. Styremedlemmene med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv bør speile bredden i utdanningstilbudet på fagskolen. Det er en fordel om de har regional eller lokal tilknytning, selv om dette ikke er et krav.

Må både kvinner og menn være representert i styret?

Dere må følge reglene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 (lovdata.no) innenfor hver gruppe av styremedlemmer. De ulike gruppene av styremedlemmer kaller vi ofte en valgkrets. I fagskolens styre er det tre grupper av styremedlemmer:

  1. Studenter
  2. Ansatte
  3. Medlemmene fra arbeids- og næringslivet og eventuelt øvrige medlemmer av styret

I likestillings- og diskrimineringsloven § 28 står det hvordan kjønnsfordelingen skal være i hver av disse gruppene av styremedlemmer. Hovedregelen er slik: Hvis en gruppe har to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Hvis en gruppe har fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Det er også oppgitt regler for større grupper.

Disse reglene betyr at hvis det er to medlemmer som er valgt av og blant studentene, så skal disse to være av hvert sitt kjønn. Hvis det er fem medlemmer som er fra arbeids- og næringslivet eller som er øvrige medlemmer av styret, så skal kjønnsfordelingen være tre personer av det kjønnet, og to personer av det andre kjønnet.

Medlemmene og varamedlemmene skal regnes hver for seg. Det vil si at hvis det er ett medlem som er valgt av og blant studentene, så kan dette være enten en kvinne eller en mann. Varamedlemmet som velges for denne studenten, kan også være enten en kvinne eller en mann, uavhengig av hvilket kjønn det faste medlemmet har. Hvis det er to eller tre varamedlemmer for en gruppe, skal begge kjønn være representert.

Skal styret ha varamedlemmer og i tilfelle hvor mange?

Styret skal også ha varamedlemmer. Det skal være

  • minst ett varamedlem for hvert av medlemmene som er valgt av og blant studentene og de ansatte på fagskolen
  • minst ett varamedlem for medlemmene fra arbeids- eller næringsliv
  • minst ett varamedlem for resten av styrets medlemmer

Det betyr at styret må ha minst fire varamedlemmer, som altså kommer i tillegg til de sju (eller flere) faste medlemmene.

Hvem velger eller utpeker styreleder og styremedlemmer?

Styret skal ha en leder. Det er fagskolens eier som utpeker styrelederen, eller som fastsetter hvem som skal utpeke styrelederen. Offentlige fagskoler er som regel eid av en fylkeskommune. Private fagskoler er eid av et studieforbund, en stiftelse eller av aksjonærene i et aksjeselskap. Eieren kan be styret utpeke sin egen leder.

De styremedlemmene som representerer de ansatte og studentene, skal velges av de ansatte og studentene selv. Resten av styremedlemmene er det fagskolens eier som velger.

Hvor lang periode skal styremedlemmene og varamedlemmene velges for?

De styremedlemmene og varamedlemmene som er valgt av og blant studentene, velges for ett år. Andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for inntil fire år.

Alle styremedlemmer og varamedlemmer kan bli gjenvalgt. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan velges på nytt.

Hvilke rettskilder gir mer informasjon om hvordan fagskolens styre skal settes sammen?

Dere kan lese mer om krav til sammensetning av styre i disse rettskildene:


Tilbake til Regelverk for fagskoler