Fagskoler kan raskt og ubyråkratisk tilby kompetanseheving

Fagskolene kan selv sette sammen og tilby korte kurs, moduler, enkeltemner eller deler av en utdanning uten å søke NOKUT om ny akkreditering. Slik kompetanseheving kan starte opp og gjennomføres raskt.

Oppdatert 28. oktober 2021

Utdanningene fagskolene tilbyr, er yrkesrettede og arbeidsrelevante utdanninger. Utdanningene som tilbys er normalt på 30, 60, 90 og 120 studiepoeng, men kan også ha andre omfang. Dere kan tilby deler av en utdanning som enkeltemner eller moduler eller sammensatte kurs. Dette kan gjøre dere til en viktig leverandør av kompetanseheving rettet mot behovet i næringslivet.  Vi oppfordrer fagskolene til å samarbeide med hverandre og med yrkesfeltet om tilbudene.

Hvordan lager vi nye tilbud og krever dette ny akkreditering?

Det kreves ikke alltid ny akkreditering for å starte opp nye tilbud. Dere kan tilby enkeltemner som allerede er en del av en fagskoleutdanning. Dere kan også sette sammen enkeltemner innenfor en fagskoleutdanning på nye måter og dermed tilby den kompetansen som etterspørres. Dere kan for eksempel hente læringsutbyttene fra to eller flere eksisterende emner i utdanningen, og sette dem sammen til et nytt emne. Kravet er bare at dere benytter læringsutbytter fra en utdanning dere har fått akkreditert. Dere kan også lage kurs av flere slike enkeltemner. Det er ingen nedre grense for hvor mange studiepoeng enkeltemner, moduler eller kurs kan være på.

Så lenge tilbudet er enkeltemner eller kurs, og ikke en selvstendig fagskoleutdanning, skal dere ikke søke om akkreditering av tilbudet. Dersom dere ønsker å tilby slike kurs som en ny fagskoleutdanning, må dere søke om akkreditering av en ny utdanning. Noen fagskoler har fagsområdeakkreditering og kan selv akkreditere nye utdanninger.

Hva er opptaksgrunnlaget og hvordan er muligheten til studiestøtte?

Studentene som tas opp til enkeltemner, må være kvalifisert for opptak til den fagskoleutdanningen emnet opprinnelig var er en del av. Det er den enkelte fagskolen som tar opp studenter til enkeltemner. Hvis studentene fyller vilkårene for støtte fra Lånekassen, kan de få studiestøtte ut fra studiebelastning, selv om de er enkeltemnestudenter.

Hvordan dokumenteres enkeltemner?

Enkeltemner dokumenterer dere gjennom en karakterutskrift.

Karakterutskriften vil vise hvilket emne som er tatt, hvor mange studiepoeng emnet er på og karakter eller bestått / ikke bestått.

Dersom fagskolen ønsker å vise at enkeltemnet er en kompetanseheving som står på egne ben, kan dere for eksempel lage et vedlegg til karakterutskriften som forklarer kompetansen emnet gir.

Hvem kan få utsendt vitnemål?

Fagskoleloven setter grenser for hva som utgjør en hel fagskoleutdanning. Vitnemål kan bare skrives ut for hele utdanninger som er akkrediterte.

Enkeltemner vil derfor ikke gi vitnemål i seg selv, men emnene kan bli en del av en fullført fagskoleutdanning eller grad. For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for.

Dette går frem av fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no) og fagskoleloven § 19 (lovdata.no).

Hvilke kilder gir mer informasjon om reglene?