Diploma Supplement

Diploma Supplement (DS) er et vitnemålstillegg som skal utstedes av lærestedene ved fullført høyere utdanning. Det gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd.

Diploma Supplement er nyttig å ha med i forbindelse med jobbsøking, godkjenning av kvalifikasjoner og videre studier i Norge eller i utlandet.

Det er viktig å huske at DS er et tillegg til vitnemålet som kun er gyldig sammen med dette vitnemålet, og som dokumenterer én bestemt grad oppnådd av én bestemt kandidat.

Hvilken informasjon gis i Diploma Supplement?

DS følger et fast oppsett som er bestemt internasjonalt. Det er inndelt i åtte seksjoner. Dette oppsettet lå til grunn for den norske fellesmalen for vitnemål og vitnemålstillegg satt av en arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Denne fellesmalen ble tatt i bruk i 2012 og oppdateres jevnlig. Karakterutskriften (Transcript of Records / Grunnlag for vitnemål) ble nylig integrert under seksjon 4 i DS. 

De åtte seksjonene inneholder informasjon om:

  1. studenten
  2. kvalifikasjonen
  3. lengde og nivå på kvalifikasjonen – plassering i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og opptakskrav
  4. studieprogrammet og oppnådde resultater, studentens  læringsutbytte, beskrivelse av karaktersystemet
  5. informasjon om kvalifikasjonens funksjon, videre studier og profesjonsstatus
  6. tilleggsinformasjon om blant annet mobilitetsperiode
  7. signatur og sertifisering av DS
  8. beskrivelse av det nasjonale systemet for høyere utdanning. Seksjon 8 er en fast felles tekst som utarbeides og oppdateres av NOKUT.

Under finner du lenker til seksjon 8 og diagram over det norske utdanningssystemet. Dokumentet er på engelsk, sist endret i april 2021.

Diploma Supplement internasjonalt og i Norge

Allerede i 1998 ble det utviklet et felles oppsett for DS i regi av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Neste år kom Lisboakonvensjonen som er UNESCO/Europarådets konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning, ratifisert av Norge. Der fikk Diploma Supplement en egen del – Artikkel IX.3.

I løpet av de siste ti årene har vi sett at DS brukes stadig mer systematisk i mange land som deltar i Bologna-prosessen.

Norge lovfestet i 2002 automatisk utstedelse av Diploma Supplement til alle som får vitnemål ved fullført utdanning (universitets- og høyskoleloven § 3-11 (1)).

Diploma Supplement har vært en integrert del av det elektroniske studentregistreringssystemet ved norske læresteder: Felles studentsystemet (FS) og MSTAS. I dag er det FS ved Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som har ansvar for fellesmalen.

Utdanningsinstitusjoner som ikke er brukere av Unit kan laste ned den offisielle beskrivelsen av det norske systemet for høyere utdanning, som skal inngå i alle DS.

Studiepoeng- og karaktersystem (fremkommer i DS)

Studieåret i Norge varer normalt i 10 måneder. Et studieår er beregnet til 1500–1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng.

Det norske karaktersystemet for høyere utdanning består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. lov om universiteter og høyskoler §3-6. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser: A – fremragende; B – meget god; C – god; D – nokså god; E – tilstrekkelig; F – ikke bestått.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende Diploma Supplement, ta kontakt på ds@nokut.no

Relatert informasjon