– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

Midtveisevaluering

SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. I år blir bioCEED, CEMPE og MatRIC vurdert for fem nye år. Alle tre fikk tildelt SFU-status i 2014. Evalueringen blir gjennomført av en komité som blant annet vurderer om sentrene har oppnådd målene de selv satte for femårsperioden og målene som er satt for SFU-er, samt hvilken påvirkning senteret har hatt.

I tillegg skal planer for den eventuelle nye femårsperioden vurderes før komiteen til slutt sender en anbefaling til NOKUTs styre om hvorvidt de mener at hvert av sentrene skal få forlenget SFU-status. Endelig vedtak er ventet før årsslutt.Åtte sentre har status som Sentre for fremragende utdanning:

Les mer om SFU-ordningen