Tilsyn med kvalitetsarbeidet og kvalitetsutviklinga ved institusjonane

NOKUT skal føre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonane og gi dei råd om vidareutvikling av kvalitetsarbeidet. I Kunnskapsdepartementets forskrift er det sett rammer for dette tilsynet. Tilsynet skal gjennomførast periodisk, og det skal ikkje gå meir enn åtte år mellom kvart tilsyn ved den einskilde institusjonen.

Sjå ein illustrasjon av tilsynsmodellen (png)