Pilotprosjekt 2017–2018

Fordi NOKUT skulle teste en ny metode for tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, ble syv institusjoner invitert til å delta i et pilotprosjekt.

Om pilotprosjektet

I februar 2017 ble NOKUTs studietilsynsforskrift revidert og forskriften definerer nå krav til universiteters og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid. For at kvalitetsarbeidet skal kunne vurderes til å være tilfredsstillende må det oppfylle alle kravene i forskriften. Nye krav har også ført til at NOKUT har oppdatert metoden som benyttes ved tilsyn. For å se hvordan NOKUTs nye tilsynsmetode fungerer inviterte NOKUT syv vitenskapelige høyskoler til å delta i et pilotprosjekt. Resultatene og informasjonen som kommer ut av disse tilsynene vil blant annet benyttes for å forbedre tilsynsmetoden og til erfaringsdeling mellom institusjonene.

Institusjonene i pilotprosjektet ble vurdert som om det var ordinært tilsyn med tre mulige utfall, om det systematiske kvalitetsarbeidet var "tilfredsstillende", hadde "enkelte mangler" eller "vesentlige mangler". I og med at nye forskriftfestede krav ble vedtatt i 2017, så hadde institusjonene som deltok i piloten hatt kort tid på seg til å implementere de nye kravene. Et av premissene for institusjonenes frivillige deltagelse var derfor at kun institusjoner som fikk konklusjonen "tilfredsstillende" eller "enkelte mangler" skulle gå videre til vedtak i NOKUTs styre. De øvrige institusjonene skulle motta komiteens rapport med vurderinger av kvalitetsarbeidet og inngå i ordinært tilsyn etter 2019.

Pilot – delprosjekt 1

Følgende institusjoner var med i delprosjekt 1:

  • Handelshøyskolen BI (BI)
  • Det teologiske menighetsfakultet (MF)
  • Norges idrettshøgskole (NIH)
  • Norges musikkhøgskole (NMH)

Disse institusjonene dokumenterte kvalitetsarbeidet sitt til NOKUT og fikk gjennomført institusjonsbesøk høsten 2017. Rapportene ble lagt frem for NOKUTs styre 14. juni 2018.

Pilot – delprosjekt 2

Følgende institusjoner var med i delprosjekt 2

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
  • Norges Handelshøyskole (NHH)
  • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Disse institusjonene dokumenterte kvalitetsarbeidet sitt til NOKUT og fikk gjennomført institusjonsbesøk våren 2018. Komiteenes rapporter fra tilsynet sendes til institusjonene i løpet av juni 2018 og vil legges frem for NOKUTs styre i oktober 2018.

(Tilbake til hovedsiden)


Resultater