Om forskriften og gjennomføringen av tilsynet

Bakgrunn

Det har skjedd flere fornyelser av lov og forskrifter for høyere utdanning i Norge de siste årene. Det er endringer i universitets- og høyskoleloven og Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitet i høyere utdanning og NOKUTs studietilsynsforskrift. I tillegg er det kommet endringer i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

I lys av dette arbeides det nå med implementering av nye krav i hele sektoren – også når det gjelder kvalitetsarbeid.

Studietilsynsforskriften

NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) gjeldende fra februar 2017. Studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at universiteter og høyskoler kan sikre at norsk høyere utdanning har høy kvalitet. Med denne studietilsynsforskriften vil NOKUT vri kvalitetsarbeidet enda tydeligere mot det som skjer på studietilbudsnivå. Det er her studentene møter faget og fagmiljøet, og institusjonen må legge til rette for studentenes læring og sikre at de oppnår det planlagte læringsutbytte.

Gjennom studietilsynsforskriften ønsker NOKUT også å tydeliggjøre universitetene og høyskolenes ansvar for å kvalitetssikre og videreutvikle egen studieportefølje. Dette gjelder både ved akkreditering av nye studietilbud og i utviklingen av eksisterende tilbud i porteføljen.

De viktigste fokusområdene i studietilsynsforskriften:

  • Studentenes læring settes i sentrum
  • Tydeligere krav til faglig ledelse og ansvar for kvalitetsutvikling av studietilbud
  • Mer oppmerksomhet på arbeids- og samfunnslivsrelevans
  • Tydeligere krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Om forskriften og gjennomføring av tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Innføring av krav

Den viktigste endringen i studietilsynsforskriften når det gjelder tilsyn er at det nå stilles direkte krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, jfr. kapittel 4 i studietilsynsforskriften. For å få kvalitetsarbeidet vurdert til tilfredsstillende må alle ledd i disse kravene godkjennes.

Krav som ligger tett opp til tidligere evalueringskriterier
Tidligere gjennomførte NOKUT evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring basert på mer retningsgivende kriterier. Disse kriteriene kan gjenkjennes i kapittel 4 i forskriften, men er nå i form av krav til kvalitetsarbeidet.

Av krav som ligger tett opp til tidligere evalueringskriter er:

  • Ledelsesforankring og kvalitetskultur
  • Ordninger for systematisk innhenting av informasjon for å vurdere utdanningskvaliteten
  • Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i utdanningen


Nye krav

Kapittelet omfatter også noen nye krav:

  • Kvalitetsarbeidet skal være forankret i en strategi. Hvordan institusjonen utformer en slik strategi er opp til institusjonen selv. En slik strategi kan inngå i institusjonens samlede strategi, eller den kan utformes som en egen strategi.
  • Det skal være en eksplisitt kobling mellom krav til kvalitetsarbeidet og akkrediteringskravene i studiekvalitetsforskriften § 3-1 til 3-4 og studietilsynsforskriften kapittel 2. Dette innebærer at institusjonene skal ha tilfredsstillende rutiner og praksis for akkreditering av studietilbud samt revidering av akkrediterte studietilbud. Med rutiner menes det at institusjonene tar en gjennomgang av om studietilbudet tilfredsstiller gjeldende krav for akkreditering og om det har tilfredsstillende resultater. Det er også en tydeliggjøring av institusjonenes ansvar for at studietilbudene deres til enhver tid drives i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.
  • Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Dette betyr at kunnskapen fra kvalitetsarbeid ikke bare skal brukes til å sikre kvalitet og videreutvikle enkeltstudier, men inngå i utviklingen av den helhetlige utdanningsvirksomheten ved institusjonen.

NOKUTs praksis

Med de nye kravene har forskriften blitt mer studienær og prosessorientert enn før. NOKUT innretter tilsynet på en måte som fanger opp disse endringene.

De relativt åpne kravene i forskriften gir institusjonene mye handlingsrom. NOKUT ønsker å praktisere en tilsynsmodell som støtter opp om institusjonenes autonomi, samtidig som den er tydelig på hva som etterspørres i et periodisk tilsyn. Les mer tilsynsprosessen

NOKUT har utarbeidet en veileder til systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning, som utdyper hvordan kravene skal forstås.