Kort om tilsynet

Krav til universiteter og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid

Norske universiteter og høyskoler har ansvaret for kvaliteten på studietilbudene sine og det systematiske kvalitetsarbeid knyttet til dette. Institusjonene er pålagt å ha et system for kvalitetssikring og en strategi for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studiene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Det skal også brukes ved vurdering og strategisk utvikling av studieporteføljen.

Mål med NOKUTs tilsyn

NOKUT fører periodisk tilsyn med universiteter og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid.

Målet med tilsynet er todelt:

  1. Å kontrollere at institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter.
  2. Å stimulere institusjonene til å videreutvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet skal synliggjøre styrker og avdekke områder der institusjonen trenger å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.

Rammer for tilsynsarbeidet

NOKUT fikk nye rammer for tilsynsarbeidet gjennom revidert regelverk og reviderte standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i Europa (ESG). Gjeldende nasjonale krav til institusjonenes kvalitetsarbeid ble fastsatt i NOKUTs studietilsynsforskrift i februar 2017 og i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitet i høyere utdanning i 2016.

  • NOKUT skal føre tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid og system for kvalitetssikring (før het det at NOKUT skulle evaluere institusjonenes kvalitetssikringssystem).
  • NOKUT har fastsatt krav for institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid i studietilsynsforskriften. NOKUT gjennomfører tilsynet på grunnlag av disse kravene.
  • Institusjonene skal kunne dokumentere at de har ordninger for å sjekke at alle studietilbud er i tråd med gjeldende forskrifter.
  • Institusjonene skal selv gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine.

Les forskriften og gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid 2017–2024

Som følge av endringene har NOKUT startet tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet vil pågå i perioden 2017–2024 og bruker en annen metodikk enn foregående tilsyn. Les om tilsynsprosessen

I 2017–2018 gjennomførte NOKUT en pilot hvor syv høyskoler deltok. Les mer om prosjektet

Fremtidige tilsyn

Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid er et periodisk tilsyn som skal skje hvert 6.–8. år. Se oversikt over alle tilsyn

Tidligere tilsyn

NOKUT har tidligere gjennomført to runder med periodiske evalueringer av institusjonenes systemer for kvalitetssikring av utdanningen.

Den første runden var i periode 2003–2010. Da var kravet om kvalitetssikringssystem nytt. Fokuset var derfor på om kvalitetssikringssystemet var utviklet og satt i funksjon ved institusjonene.

Den andre runden var i perioden 2009–2016. Da hadde alle institusjoner et system på plass, og de sakkyndige komiteen så mer på hvordan kvalitetssikringssystemet fungerte i praksis og vurderte om funn avdekket i kvalitetssikringssystemet ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte som fremmer kvalitetsutvikling.