Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling

Universitet og høgskular

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved universitet og høgskular skal sikre og medverke til å utvikle kvaliteten i studietilboda og avdekkje sviktande kvalitet. For å kunne vurdere kvaliteten i studietilboda må det innhentast informasjon frå relevante kjelder, for eksempel skal det inngå i kvalitetsarbeidet å gjennomføre periodiske evalueringar av eigne studietilbod.

Kunnskap frå kvalitetsarbeidet skal brukast til å utvikle kvaliteten. Meir spesifikt skal også institusjonane kontrollere at studietilboda tilfredsstiller kvalitetskrava som er bestemte av institusjonen sjølv og på nasjonalt nivå. Resultat frå kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til institusjonen når dei vurderer og strategisk utviklar den samla studieporteføljen. Institusjonen skal dokumentere kvalitetsarbeidet og det skal vere forankra i strategien og leiinga ved institusjonen.

Nasjonale krav til det systematiske kvalitetsarbeidet ved universitet og høgskular er fastsette i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i studietilsynsforskriften (NOKUT).

Les meir om Krav til kvalitet i akkrediterte studietilbod – høgare utdanning

Fagskular

Fagskular er pålagde å ha eit tilfredsstillande internt system for kvalitetssikring som skal forbetre studietilboda, sikre yrkesrelevans og avdekkje sviktande kvalitet. Samanhengen mellom elementa i systemet og bruk av informasjonen som blir produsert i systemet skal framkome i ei forklaring av systemet. Fagskulane skal setje mål for kvaliteten i utdanningane, og vise korleis dei bruker kvantitativ informasjon for å vurdere om måla er nådde. Dei skal innhente tilbakemeldingar om kvaliteten i utdanningane frå studentar, undervisningspersonalet, sensorar og aktørar i yrkesfeltet.

Fagskulen skal årleg gå gjennom kvaliteten i kvar utdanning, og dei må då vurdere om utdanningane fyller dei nasjonale krava til kvalitet. Leiinga for fagskulen skal utarbeide ein årleg rapport til styret med vurdering av kvaliteten i utdanningane. For fagskular med akkrediterte fagområde skal skildringa av systemet også innehalde rutine for etablering av nye utdanningar og det skal dokumenterast jamlege dialogar med samarbeidspartnarar.

Nasjonale krav til system for kvalitetssikring ved fagskulane ligg i fagskoleloven, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i fagskoletilsynsforskriften (NOKUT).

Les meir om Krav til kvalitet i akkrediterte studietilbod – høgare yrkesfagleg utdanning

 

Fant du det du lette etter?Total: 0 kr