Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling

Universiteter og høyskoler

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved universiteter og høyskoler skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke sviktende kvalitet. For å kunne vurdere kvaliteten i studietilbudene må det innhentes informasjon fra relevante kilder, for eksempel skal det inngå i kvalitetsarbeidet å gjennomføre periodiske evalueringer av egne studietilbud. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes for å utvikle kvaliteten. Mer spesifikt skal også institusjonene kontrollere at studietilbudene tilfredsstiller kvalitetskravene som er bestemt av institusjonen selv og på nasjonalt nivå. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i institusjonens kunnskapsgrunnlag når den samlede studieporteføljen skal vurderes og utvikles strategisk. Kvalitetsarbeidet skal dokumenteres og være forankret i institusjonens strategi og ledelse.

Nasjonale krav til det systematiske kvalitetsarbeidet ved universiteter og høyskoler er fastsatt i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i studietilsynsforskriften (NOKUT).

Fagskoler

Fagskoler er pålagt å ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal forbedre studietilbudene, sikre yrkesrelevans og avdekke sviktende kvalitet. Sammenhengen mellom systemets elementer og bruk av informasjonen som produseres i systemet skal framkomme i en systembeskrivelse Fagskolene skal sette mål for kvaliteten i utdanningene, og vise hvordan de bruker kvantitativ informasjon for å vurdere om målene er nådd. De skal innhente tilbakemeldinger om kvaliteten i utdanningene fra studenter, undervisningspersonalet, sensorer og aktører i yrkesfeltet. Kvaliteten i hver utdanning skal gjennomgås årlig, og fagskolen må da vurdere om utdanningene fyller de nasjonale kravene til kvalitet. Ledelsen for fagskolen skal utarbeide en årlig rapport til styret med vurdering av kvaliteten i utdanningene. For tilbydere med godkjent fagområde, skal systembeskrivelsen også inneholde rutine for etablering av nye utdanninger og det skal dokumenteres jevnlige dialoger med samarbeidspartnere.

Nasjonale krav til system for kvalitetssikring ved fagskolene ligger i fagskoleloven, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i fagskoletilsynsforskriften (NOKUT).