Om tilsynet

Krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Norske universiteter og høyskoler har ansvaret for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og det systematiske kvalitetsarbeidet skal sørge for at institusjonene sikrer og videreutvikler kvaliteten. Alle universiteter og høyskoler er pålagt å ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring av utdanningen.

Det er nedfelt i lov og forskrift at NOKUT skal føre periodiske tilsyn med institusjonens kvalitetsarbeid. Gjennom tilsyn med kvalitetsarbeid skal NOKUT bidra til å styrke institusjonenes evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene. NOKUT fører tilsyn på grunnlag av de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift, og for å få kvalitetsarbeidet godkjent må alle kravene til kvalitetsarbeid være tilfredsstillende oppfylt. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn ved en institusjon.

Mål med NOKUTs tilsyn

Målene med periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid er:

  • å kontrollere at institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter
  • å stimulere institusjonene til å videreutvikle kvaliteten i sine utdanninger gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet
  • å bidra med råd, slik at institusjonene får innspill til videreutvikling av sitt systematiske kvalitetsarbeid

Rammer for tilsynsarbeidet

Forutsetningene for NOKUTs tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid er regulert i

Dette innebærer at NOKUTs oppgaver og myndighet knyttet til tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid er hjemlet i universitets- og høyskoleloven, utdypet i studiekvalitetsforskriften og ytterligere utdypet i studietilsynsforskriften. NOKUTs arbeid med ekstern kvalitetssikring er også forankret i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area (ESG 2015).

NOKUT har utarbeidet en veileder til kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid i høyere utdanning.