Systematisk kvalitetsarbeid

NOKUT fører tilsyn med om institusjonene har tilfredsstillende systemer og rutiner for å kvalitetssikre nye studietilbud og sikre og utvikle kvaliteten ved studiene de allerede tilbyr. NOKUT fører tilsyn med alle universiteter og høgskoler minimum hvert åttende år. Godkjenning fra NOKUT betyr at samfunnet kan ha tillit til at institusjonene er i stand til å fange opp og rette opp sviktende kvalitet. Mer om dette tilsynet finnes her

NOKUTs sakkyndige komiteer har våren 2019 vurdert kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskolen i Innlandet (HINN), Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Nord universitet (Nord). Hovedfunnet i tilsynene er at alle institusjonenes kvalitetsarbeid på en god og systematisk måte sikrer og videreutvikler kvaliteten i utdanningene. Ved HINN, USN og Nord er kvalitetsarbeidet vurdert som tilfredsstillende. Ved HVL er kvalitetsarbeidet vurdert til å ha enkelte mangler som må rettes opp.