Studieopphold i utlandet

I 2019 reiste over 7000 norske studenter på utveksling i utlandet. Studentutveksling prioriteres høyt, både politisk og i NOKUTs og institusjonenes arbeid med studiekvalitet. Norge har forpliktet seg via Bologna-prosessen til et mål om at 20 prosent av studentene som fullfører en grad skal ha hatt studieopphold i utlandet – Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2017) fastsetter at det langsiktige målet er at dette skal økes til 50 prosent. I 2020 kommer en ny Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

I tillegg til utveksling, definert som utreise via utvekslingsavtaler på minimum tre måneder og maksimum to semestre, finnes det andre typer studieopphold i utlandet, som praksisutveksling, feltarbeid, forskningsprosjekt og språkkurs. Slike studieopphold er ikke profilert i like stor grad som utveksling, verken i faglitteraturen eller i regelverket. Iselin Nybø (Khrono 2019) har imidlertid åpnet for at et mulig tiltak for å nå 50 prosent-målet kan være å gi institusjonene uttelling for studieopphold på under tre måneder. Denne typen opphold kan dermed bli viktigere i årene fremover.

Her  presenteres NOKUTs kunnskap om norske studenters utenlandsopphold. Hva vet vi om de som reiser ut, og hva motiverer dem? Hvilke erfaringer har studentene med utenlandsoppholdene sine? Hvordan tilrettelegges det for utveksling på institusjonene? Hva sier regelverket om studentutveksling, og hvordan forholder NOKUT seg til utveksling ved institusjonene og studieprogrammene i forvaltningen av lovverket?

Kunnskapen på denne siden stammer fra NOKUTs aktiviteter innenfor tilsyns- og evalueringsarbeid, spørreundersøkelser, analyser, m.m.