Relevans i utdanningen

På denne siden presenteres oppsummeringer av kunnskap om hva som gjør utdanning relevant og faglig oppdatert. Gjennom NOKUTs tilsyn, evalueringer og analyser har vi samlet kunnskap om temaet. I noen grad brukes begrepene «relevant utdanning», «utdanningsrelevans» og «relevans i høyere utdanning» om hverandre. Det første begrepet brukes ofte om at utdanningene er faglig oppdatert og relevant for videre studier, mens de andre benyttes for å indikere hvor relevante utdanningene er i møte med arbeidslivet.

Temaet «relevans i høyere utdanning» utelukker her praksis og praksisordninger, som er dekket i en egen kvalitetsoppsummering.

Hva betyr det at utdanningen er relevant? Vi beskriver først hva sentrale utredninger og policydokumenter sier. Så følger en gjennomgang med utgangspunkt i NOKUTs aktiviteter innenfor deler av tilsyns- og evalueringsarbeidet, spørreundersøkelser, analyser, m.m. I gjennomgangen av dette materiale er det to sider ved temaet «relevans i utdanningen» som trer frem som sentrale: at studentene får et godt læringsutbytte når det gjelder fagspesifikke og generiske ferdigheter og at institusjonene samarbeider med arbeidslivet. 

NOKUT arbeider for tiden med å evaluere arbeidslivsrelevans i disiplinfag i høyere utdanning og vil i løpet av 2020 presentere resultater fra dette prosjektet.