Kvalitetsoppsummeringer – høyere utdanning

NOKUT presenterer her kunnskap om ulike temaer innenfor høyere utdanning. Innholdet er primært hentet fra NOKUTs evalueringer,  spørreundersøkelser, analyser og tilsynsarbeid. Vi viser også til andre relevante informasjonskilder. I tillegg presenterer vi et kart over norske utdanninger. Nettsidene samler og tilgjengeliggjør kunnskapen NOKUT besitter – på tvers av våre ulike virkemidler. Dette skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om høyere utdanning.

Kommentarer til innholdet kan rettes til pal.bakken@nokut.no