Krav til kvalitet i godkjente/akkrediterte studietilbud – fagskoleutdanning

Foreløpig er det tre fagskoler som har godkjente fagområder og dermed rettighet til på egen fullmakt å godkjenne/akkreditere nye studietilbud, innen det godkjente fagområdet. Alle studietilbud ved fagskoler skal tilfredstille de nasjonale kravene om utdanningskvalitet. Dette gjelder også for studietilbudene som fagskolene med fagområdegodkjenning, selv akkrediterer på egen fullmakt. Kravene til kvaliteten i studietilbud er fastsatt i fagskolelovenforskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i fagskoletilsynsforskriften (NOKUT).

Det er flere sider ved studietilbudene må følges opp gjennom kvalitetsvurderinger, som studietilbudets faglige innhold, organisering og gjennomføring av undervisning, læring og vurdering og kompetanse hos dem som underviser og veileder studentene. NOKUT har utarbeidet veiledning for dem som skal søke NOKUT om godkjenning/akkreditering av studietilbud. Denne kan være nyttige også for dem som akkrediterer studietilbud på egen fullmakt.

NOKUTs søkerveiledning