Krav til kvalitet i akkrediterte studietilbud – høyere utdanning

Alle studietilbud ved universiteter og høyskoler skal tilfredsstille de til de nasjonale kravene til utdanningskvalitet. Dette gjelder også for studietilbudene som institusjonene selv akkrediterer på egen fullmakt. Kravene til kvaliteten i studietilbud er fastsatt i kapittel 3 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i kapittel 2 i studietilsynsforskriften (NOKUT).

Flere sider ved studietilbudene må følges opp gjennom kvalitetsvurderinger, som studietilbudets faglige innhold, organisering og gjennomføring av undervisning, læring og vurdering og kompetanse hos dem som underviser og veileder studentene. Mange som akkrediterer på egen fullmakt har nytte av veiledningen for institusjoner som skal søke NOKUT om akkreditering av studietilbud.

NOKUTs søkerveiledninger

Kunnskapsdepartementets forskrift

NOKUTs forskrift