Institusjonenes ansvar for utdanningskvalitet

Universiteter, høyskoler og fagskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Grunnlaget for å vurdere utdanningenes kvalitet ligger i de nasjonale kravene i forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT og institusjonenes egen strategi og regelverk for utdanningskvalitet.

Universitetene og høyskolene har ulike typer fullmakter til selv å akkreditere nye studietilbud. Universitetene har rett til å akkreditere alle studietilbudene sine selv. Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har rett til å akkreditere studietilbud på lavere gradsnivå. De kan også akkreditere studietilbud på mastergradsnivå innenfor fagområder hvor de har rett til å tildele doktorgrad. Fullmaktene følger av universitets- og høyskoleloven.

Høyskoler uten institusjonsakkreditering må søke NOKUT om akkreditering av hvert eneste studietilbud som de ønsker å opprette. Dette gjelder også de fleste tilbyderne av fagskoleutdanning. Noen få fagskoler har fått fagområdegodkjenning av NOKUT, som betyr at de kan godkjenne/akkreditere studietilbud på egen fullmakt innenfor det godkjente fagområdet.

Når universiteter, høyskoler og fagskoler akkrediterer studietilbud på egne fullmakter, må tilbudene tilfredsstille kravene i de respektive lovene og forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.