Vilkår for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

På denne siden finner du lovgrunnlaget og vilkårene for NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring.


Fra 1. januar 2023, ble alle krav og retningslinjer som var vedtatt av NOKUT videreført som de er i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 


Hjemmelen for ordningen finner du i opplæringslova § 3-4 a:

"Departementet avgjer etter søknad frå enkeltpersonar om utanlandsk fag- eller yrkesopplæring skal godkjennast som sidestilt med norsk fag- eller sveinebrev eller vitnemål. Opplæringa er sidestilt når ho har same nivå og omfang som den norske vidaregåande opplæringa, og inneheld mange av dei vesentlege elementa i det aktuelle faget.

Departementet kan gi forskrift om vilkår for godkjenning, sakshandsaming, klage og avgrensing i klageretten."

Kunnskapsdepartementet har delegert myndighet til å avgjøre søknader om utenlandsk fag- og yrkesopplæring til NOKUT.

NOKUTs vilkår for godkjenningsordningen

Vilkår for at opplæring skal kunne godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring eller vitnemål

 1. Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en ansvarlig myndighet.
 2. Kvalifikasjonen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års dokumentert praktisk opplæring.
 3. Kvalifikasjonen skal i stor grad bygge på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilsvarende som beskrevet i NKR nivå 4A, tilsvarende som norsk fag – og svennebrev. Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling.

Krav til søker og NOKUTs saksbehandling

 1. Vedtak om godkjenning skal gjøres på grunnlag av egnede og autentiske opplysninger om kvalifikasjonen det søkes om godkjenning av.
  a) Ansvaret for å gi tilstrekkelige opplysninger ligger hos søkeren, som skal gi slike opplysninger i aktsom god tro.
  b) NOKUT kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om de ovennevnte kravene er oppfylt.
  c) Søknaden avvises dersom søker ikke fremlegger egnede, autentiske og tilstrekkelige opplysninger som gjør at NOKUT kan ta standpunkt til realiteten i søknaden.
 2. Vedtak om godkjenning skal bygge på en vurdering foretatt av sakkyndig.