Generell informasjon om utligningstiltak 

Alle med utenlandsk utdanning og praksis må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen sin før fast tilsetting som lærer i grunnskole og videregående opplæring, eller som styrer eller pedagogisk leder i barnehage. 

NOKUT vurderer om den utenlandske yrkeskvalifikasjonen oppfyller kravene til nivå, omfang, faglig fordypning og pedagogisk kompetanse. I denne vurderingen kan relevant arbeidserfaring og livslang læring bidra til å oppfylle kravene.  

Søkere som er fullt ut kvalifisert i et tilsvarende yrke i et EØS-land har normalt rett til å utøve yrket etter yrkeskvalifikasjonsloven. Søkere som har rett til å utøve yrket får normalt ikke avslag, selv om utdanningen avviker vesentlig fra tilsvarende norsk utdanning. Dersom en søker har rett til å utøve yrket, men ikke oppfyller alle krav, får søkeren anledning til å vise kompetansen sin gjennom et utligningstiltak.  

Prøveperiode og egnethetsprøve 

Utligningstiltaket kan bestå av en prøveperiode på inntil tre år, en eller flere egnethetsprøver, eller en kombinasjon av disse. Ved en prøveperiode skal søkeren jobbe under tilsyn av en kvalifisert lærer eller barnehagelærer i en avgrenset periode, og arbeidet skal vurderes og ende med en anbefaling fra skolen eller barnehagen. En egnethetsprøve er en prøve som er avgrenset til det fagområdet hvor NOKUT finner vesentlige avvik, og som søkeren må bestå for å få godkjent yrkeskvalifikasjonen sin.  

Reglene for prøveperiode og egnethetsprøve står i yrkeskvalifikasjonsloven § 3 bokstav g og h og i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner §§ 3-4 til 3-6, 8-7 og 8-8.  

Utligningstiltak i form av prøveperiode  

I et vedtak om utligningstiltak vil det fremgå hvilke vesentlige forskjeller som ligger til grunn for vedtaket, og med det hvilke(t) fagområde som skal prøves i prøveperioden. Prøveperiodens varighet er også fastslått i vedtaket.  

Det koster ingenting for søkeren å gjennomføre en prøveperiode, og søkeren kan motta lønn for arbeidet som utføres i perioden. Søkeren må selv sørge for å finne en skole eller en barnehage som er villig til å vurdere arbeidet under en prøveperiode. Stillingen eller arbeidsmengden søkeren får må tilsvare minst 50 % av en fulltidsstilling. Når søkeren har funnet en arbeidsgiver og sendt inn skjema for oppmelding til prøveperiode, vil NOKUT sørge for at begge parter får tilsendt avtale med vedlegg, inkludert vurderingsprotokoll. NOKUT administrerer avtalen og retningslinjene for vurderingen og gjennomføringen.

Veiledningen og vurderingen honoreres etter statens satser, jf. statens personalhåndbok punkt 10.14.2. Skolen eller barnehagen bestemmer selv hvordan honoraret skal brukes, og om dette skal innebære godtgjørelse til den sakkyndige. NOKUT legger til grunn at arbeidsbelastningen totalt vil tilsvare ca. 20 timer i halvåret og 40 timer i året. Dette utgjør 10.000 kroner for en prøveperiode på et halvt år og 20.000 kroner for en prøveperiode på ett år.

Dersom søkeren gjennomfører og består prøveperioden innen fristen som er gitt i vedtaket, får søkeren godkjent yrkeskvalifikasjonen sin.  

Utligningstiltak i form av egnethetsprøve 

I et vedtak om utligningstiltak har NOKUT funnet vesentlige forskjeller mellom yrkeskvalifikasjonen som kreves i Norge og den yrkeskvalifikasjonen som søkeren har med deg fra utlandet. Vedtaket beskriver de vesentlige forskjellene, og hvilke fagområder som skal prøves gjennom en eller flere egnethetsprøver. Ved å gjennomføre og bestå egnethetsprøven(e) innen fristen som er gitt, vil søkeren få godkjent yrkeskvalifikasjonen sin. Det er gratis å gjennomføre egnethetsprøven.

En egnethetsprøve skal ta hensyn til at søkeren er kvalifisert til å utøve yrket sitt i hjemstaten eller den EØS-stat hvor søkeren sist oppholdt seg. Egnethetsprøver er avgrenset til de fagområdene som det er en vesentlig forutsetning å ha kunnskap om for å kunne utøve yrket i Norge, og som søkeren må bestå for å få godkjent yrkeskvalifikasjonen sin. Prøven kan også omfatte kunnskap om de yrkesetiske regler som gjelder for yrket i Norge.  

Dette skjer når man melder seg opp til egnethetsprøve(r) hos NOKUT

  • Etter at vi har fått oppmeldingen, får søkeren en bekreftelse med informasjon om prøven(e)s innhold og aktuelle tidspunkt for prøven(e). Vær oppmerksom på at søkeren kan bli bedt om å levere inn en skriftlig oppgave (case) i forkant av intervjuet.
  • NOKUT inviterer søkeren til et innledende møte med en saksbehandler på Zoom eller Teams som gir deg ytterligere informasjon, og svarer på eventuelle spørsmål.
  • Selve prøven er et sakkyndigintervju der to sakkyndige (fagpersoner) og en saksbehandler fra NOKUT vil stille spørsmål om fagområdet søkeren skal prøves i. Når intervjuet er ferdig, lager de sakkyndige en rapport til NOKUT der de enten anbefaler godkjenning eller avslag på søknaden. Sakkyndigintervjuet tar ca. 60 minutter, og gjennomføres digitalt på Teams eller Zoom. Man trenger altså ikke reise til Oslo for å gjennomføre egnethetsprøven.
  • NOKUT utsteder et endelig vedtak om godkjenning eller avslag av søknaden.

NOKUT legger til grunn at alle som skal gjennomføre en prøveperiode må levere politiattest til arbeidsgiver, jf. opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 30. Hvis en søker ikke leverer gyldig politiattest før praksisen eller prøveperioden starter, legger NOKUT til grunn at utligningstiltaket ikke kan gjennomføres.  

Regelverk 

Regelverk som ligger til grunn for godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner som lærer grunnskole og videregående opplæring:  

Regelverk som ligger til grunn for godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder i barnehage: