Hva kan du gjøre for å bli kvalifisert som styrer eller pedagogisk leder i barnehage?

For å bli fast ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage må du enten ha en norsk barnehagelærerkvalifikasjon eller annen høyere utdanning som kvalifiserer for yrkene, eller en godkjent yrkeskvalifikasjon fra utlandet. Hvis du har en barnehagelærerkvalifikasjon eller tilsvarende fra utlandet, kan du søke om godkjenning som styrer og pedagogisk leder hos NOKUT. Hvis du allerede har søkt, og ikke fått godkjenning, kan du her lese mer om kravene og hvordan du kan kvalifisere deg som styrer eller pedagogisk leder i Norge.

Søke om godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner

Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å få fast stilling som styrer eller pedagogisk leder i Norge. Du kan du søke om godkjenning gjennom NOKUT. Informasjon om hvordan du søker finner du på nettsidene våre.


Innhold

Krav til styrer og pedagogisk leder i Norge

Har du fått svar på søknad om godkjenning som styrer og pedagogisk leder?

Jobbe i barnehage uten godkjenning

Jobbe som barne- og ungdomsarbeider

Barnehagelærerutdanning i Norge


Krav til styrer og pedagogisk leder i Norge

Når du søker om godkjenning av en utenlandsk barnehagelærerkvalifikasjon, vurderer NOKUT den utenlandske utdanningen opp mot kravene til tilsvarende yrkeskvalifikasjon i Norge. For å få godkjenning, må den utenlandske barnehagelærerkvalifikasjonen oppfylle visse krav:

 • Yrkeskvalifikasjonen må være basert på en høyere utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende av tilstrekkelig omfang. 
  Kravet er minimum tre års høyere utdanning rettet mot pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage.
  Regelverk: Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat § 8, jf. barnehageloven §§ 24 og 25.
  Forklaring: Den norske barnehagelærerutdanningen består av tre års høyere utdanning. Denne utdanningen er regulert i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, og utdanningen kvalifiserer for stilling som både styrer og pedagogisk leder i barnehage. Det finnes flere utdanninger som kan kvalifisere for disse yrkene, men ettersom barnehagelærer kvalifiserer for begge, er det denne utdanningen som ligger til grunn for vilkårene i godkjenningsordningen. Du kan lese mer om utdanningskravene i rundskriv F-04-11 punkt 2.2 og 3.2, og i en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet.

 • Utdanningen må inneholde pedagogisk kompetanse for arbeid og ledelse i barnehage 
  Kravet er tilsvarende et halvt års høyere utdanning innen pedagogikk rettet mot barn i barnehagealder, inkludert veiledet og vurdert praksis i barnehage under utdanningen. Det er også et krav om at utdanningen hovedsakelig skal være rettet mot arbeide og ledelse i ordinær barnehage, og ikke for eksempel skole, barnevern eller spesialinstitusjoner.
  Regelverk: Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat § 8, jf. barnehageloven §§ 24 og 25 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning § 3.
  Forklaring: Pedagogikk er integrert i alle kunnskapsområdene i den norske barnehagelærerutdanningen, og alle som fullfører en norsk barnehagelærerutdanning må gjennomføre og bestå praksisopplæring i barnehage under utdanningen, jf. forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning § 3. Vi krever med dette til sammen tilsvarende 30 studiepoeng høyere utdanning innen pedagogiske emner rettet mot barn i barnehagealder, inkludert veiledet praksis i barnehage under utdanningen.

 • Utdanningen må inneholde faglig fordypning i kunnskapsområdene i barnehagen.
  Kravet er høyere utdanning innen
  - praktisk-estetiske fag som drama, forming, fysisk fostring og musikk
  - samfunnsfag og religion, livssyn og etikk
  - realfag som naturfag med miljølære og matematikk
  Regelverk: Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat § 8, jf. barnehageloven §§ 24 og 25 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning § 3.
  Forklaring: De tre fagområdene over er basert på innholdet i den norske barnehagelærerutdanningen og innhold og oppgaver i den norske barnehagen.

  Den norske barnehagelærerutdanningen inneholder utdanning innen følgende kunnskapsområder, jf. forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning § 3: 
  - Barns utvikling, lek og læring
  - Samfunn, religion, livssyn og etikk
  - Språk, tekst og matematikk
  - Kunst, kultur og kreativitet
  - Natur, helse og bevegelse
  - Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

  I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er følgende fagområder representert:
  - Kommunikasjon, språk og tekst
  - Kropp, bevegelse, mat og helse
  - Kunst, kultur og kreativitet
  - Natur, miljø og teknologi
  - Antall, rom og form
  - Etikk, religion og filosofi
  - Nærmiljø og samfunn

 • Yrkeskvalifikasjonen må inneholde tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold – Kravet er tilsvarende ett års fulltids arbeidserfaring fra norsk barnehage.
  Regelverk: Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat § 4 fjerde ledd.
  Forklaring: Kravet om kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold er forskriftsfestet, og alle som vil ga godkjenning som styrer og pedagogisk leder i Norge må oppfylle dette kravet. Kravet kan oppfylles ved å dokumentere ett års fulltids arbeidserfaring fra norsk barnehage. Vi stiller her ikke krav til type stilling eller type arbeidsoppgaver.

  Dersom du allerede har jobbet tilsvarende ett år i norsk barnehage, må du legge ved dokumentasjon på dette for å få godkjenning.

  Dersom du ikke har jobbet i norsk barnehage, eller ikke har jobbet tilsvarende et helt år, er det lurt å søke om godkjenning først likevel. Da får du vite om det eventuelt er mer som mangler før du kan få godkjenning som styrer og pedagogisk leder, og du kan få vite akkurat hvor mye arbeidserfaring du mangler.

Mer informasjon om kriteriene for godkjenning og hvordan du søker finner du på nettsidene våre.

Har du fått svar på søknad om godkjenning som styrer og pedagogisk leder?

Hvis du allerede har søkt om godkjenning som styrer og pedagogisk leder og fått godkjenning, kan du søke på faste stillinger som styrer eller pedagogisk leder i norske barnehager. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for den aktuelle stillingen. Det er også arbeidsgiver som fastsetter lønn og stillingskode.

Hvis du har fått vedtak om at yrkeskvalifikasjonen ikke oppfyller kravene til godkjenning, vil det stå i vedtaket hva du mangler for å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder. I avsnittene under kan du lese mer om hva du kan gjøre for å kvalifisere deg som styrer eller pedagogisk leder dersom du ikke oppfyller kravene for godkjenning.

Hvis du har fått vedtak om utligningstiltak, kan du lese mer på NOKUTs nettside om utligningstiltak.

Hvis utdanningen din ikke kvalifiserer for stilling som styrer eller pedagogisk leder

Hvis du har fått avslag fordi du ikke har en barnehagelærerutdanning eller annen utdanning som kvalifiserer for yrker som tilsvarer styrer eller pedagogisk leder i utlandet, må du fullføre en norsk eller utenlandsk barnehagelærerutdanning for å bli kvalifisert. Dersom du har lærerutdanning kan du likevel være kvalifisert som styrer eller kvalifisere for opptak til tilleggsutdanning innen småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Du kan lese mer om utdanningskravene til styrer og pedagogisk leder i rundskriv F-04-11 punkt 2.2 og 3.2, og om kravene til grunnutdanning før etter- og videreutdanning i en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet. Dersom du har lærerutdanning og ønsker å jobbe som lærer i skole eller styrer i barnehage, kan du søke om godkjenning som lærer.

Dersom du fullfører en norsk barnehagelærerutdanning eller tilsvarende utdanning som kvalifiserer for stilling som styrer eller pedagogisk leder, skal du ikke søke om godkjenning hos NOKUT etterpå. Informasjon om ulike studietilbud finner du på utdanning.no. Du kan be om veiledning fra ditt nærmeste lærested for å få mer informasjon om hvordan du søker, og hva opptakskravene er. Dersom du har annen høyere utdanning, kan du også undersøke mulighetene for å få innpasset deler av denne i en norsk barnehagelærerutdanning. Du kan lese mer om opptakskrav på nettsidene til Samordna opptak.

Dersom du fullfører en barnehagelærerutdanning i utlandet, må du søke om godkjenning som styrer og pedagogisk leder på nytt etter at du har oppnådd graden eller kvalifikasjonen. Du må selv sørge for at den utenlandske utdanningen kvalifiserer for et yrke som tilsvarer styrer eller pedagogisk leder i barnehage i utdanningslandet, og at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert høyere utdanning i utdanningslandet.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til nivå

Hvis barnehagelærerutdanningen din fra utlandet ikke kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, kan du kvalifisere deg gjennom å fullføre en norsk eller utenlandsk barnehagelærerutdanning eller tilsvarende ved et universitet eller høyskole.

Dersom du fullfører en norsk barnehagelærerutdanning eller tilsvarende utdanning som kvalifiserer for stilling som styrer eller pedagogisk leder, skal du ikke søke om godkjenning hos NOKUT etterpå. Informasjon om ulike studietilbud finner du på utdanning.no. Du kan be om veiledning fra ditt nærmeste lærested for å få mer informasjon om hvordan du søker, og hva opptakskravene er. Dersom du har annen høyere utdanning, kan du også undersøke mulighetene for å få innpasset deler av denne i en norsk barnehagelærerutdanning. Du kan lese mer om opptakskrav på nettsidene til Samordna opptak.

Dersom du fullfører en barnehagelærerutdanning i utlandet, må du søke om godkjenning som styrer og pedagogisk leder på nytt etter at du har oppnådd graden eller kvalifikasjonen. Du må selv sørge for at den utenlandske utdanningen kvalifiserer for et yrke som tilsvarer pedagogisk leder i barnehage i utdanningslandet, og at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert høyere utdanning i utdanningslandet.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til omfang

Hvis barnehagelærerutdanningen din ikke oppfyller kravet til omfang, kan du kvalifisere deg gjennom å ta høyere utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de studiepoengene du mangler.

 • Hvis omfang er det eneste avviket, og utdanningen din oppfyller kravene til faglig fordypning og pedagogisk kompetanse, stiller vi ingen krav til innholdet i den videre utdanningen. Vi anbefaler likevel å studere fag som er relevante for yrkene, og utdanningen må være akkreditert høyere utdanning.
 • Hvis utdanningen heller ikke oppfyller kravet til faglig fordypning, må du sørge for at utdanningen inneholder de emnene du mangler.
 • Hvis utdanningen heller ikke oppfyller kravet til pedagogisk kompetanse, må du sørge for at utdanningen inneholder de emnene du mangler.

Når du har tatt studiepoengene du mangler, må du søke på nytt om godkjenning som styrer og pedagogisk leder. Vær oppmerksom på at regelverket kan endre seg i mellomtiden.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til faglig fordypning

Hvis barnehagelærerutdanningen din ikke oppfyller kravet til faglig fordypning, kan du kvalifisere deg gjennom å ta høyere utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de fagene du mangler. Dersom du velger å studere i utlandet, må du selv sørge for at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til pedagogisk kompetanse

Hvis barnehagelærerutdanningen ikke oppfyller kravet til omfang av pedagogiske emner, kan du du kvalifisere deg gjennom å ta høyere utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de studiepoengene du mangler. Dersom utdanningen oppfyller kravet til omfang av pedagogiske emner, men mangler praksis i barnehage, må du fullføre relevant veiledet praksis i barnehage gjennom høyere utdanning i Norge eller i utlandet.

Dersom du velger å studere i utlandet, må du selv sørge for at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert.

Hvis yrkeskvalifikasjonen din ikke oppfyller kravet til kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold

Hvis yrkeskvalifikasjonen din ikke oppfyller kravet til kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold, kan du kvalifisere deg gjennom å jobbe ett år fulltid i norsk barnehage. Vi stiller her ikke krav til type stilling eller type arbeidsoppgaver.

Vær oppmerksom på at regelverket kan endre seg i mellomtiden.

Jobbe i barnehage uten godkjenning

De lovregulerte yrkene i barnehage er styrer og pedagogisk leder. For å bli fast ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage med utenlandsk yrkeskvalifikasjon må du som regel ha godkjenning.

I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning:

 • Du kan jobbe som styrer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom kommunen gir dispensasjon fra utdanningskravet.
 • Du kan også jobbe som barnehagelærer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og stillingen din kommer i tillegg til dette.

Hvis du har en barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra utlandet, vil det uansett være lurt å søke om godkjenning for å se om du oppfyller kravene.

Hvis du ønsker å søke på andre stillinger i norske barnehager, trenger du ikke ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov.

Jobbe som barne- og ungdomsarbeider

Dersom du ønsker å jobbe som barne- og ungdomsarbeider i Norge, kan du ta kontakt med fylkeskommunen der du bor. De kan gi deg informasjon og veiledning om dette, og eventuelt om muligheten for å avlegge fag-/svenneprøve som praksiskandidat.

Barnehagelærerutdanning i Norge

De regulerte yrkene i norsk barnehage er styrer og pedagogisk leder. I Norge har en styrer eller pedagogisk leder minst tre års høyere utdanning som barnehagelærer eller annen høyere pedagogisk utdanning som kvalifiserer for yrkene. Les mer om hvilke utdanningskrav som gjelder for yrkene i veilederen om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter i rundskriv F-04-11 punkt 2.2 og 3.2 og om hvilke utdanninger som kvalifiserer for stilling som pedagogisk leder i barnehagen i en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet.