Hva kan du gjøre for å bli kvalifisert som styrer eller pedagogisk leder i barnehage?

For å bli fast ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage må du enten ha godkjenning, eller du kan kvalifisere deg for yrket på på annet vis. Her finner du informasjon om hvordan du kan kvalifisere deg som styrer/pedagogisk leder i Norge.

Søke om godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner

Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å få fast stilling som styrer eller pedagogisk leder i Norge. Du kan du søke om godkjenning gjennom NOKUT. Informasjon om hvordan du søker finner du på nettsidene våre.

Ta barnehagelærerutdanning i Norge

Du kan også kvalifisere deg som styrer og pedagogisk leder gjennom å ta en norsk barnehagelærerutdanning. Informasjon om ulike studietilbud finner du på utdanning.no. Den enkelte institusjonen avgjør om de kan godkjenne deler av din utenlandske utdanning som en del av den norske utdanningen. Med norsk barnehagelærerutdanning skal du ikke søke om godkjenning igjen hos NOKUT.

Ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

Det er også flere utdanninger som sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk kan kvalifisere deg som pedagogisk leder. Du kan lese mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Med norsk barnehagelærerutdanning skal du ikke søke om godkjenning igjen hos NOKUT.

Ta utdanning i Norge eller utlandet som gir deg studiepoengene som mangler

Har du fått et vedtak fra NOKUT som beskriver hva du mangler for å få godkjenning som styrer/pedagogisk leder i Norge? Da kan du ta utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de studiepoengene du mangler. Når du har tatt studiepoengene du mangler, må du søke på nytt om godkjenning. Vær oppmerksom på at regelverket kan endre seg i mellomtiden. 

Jobbe i barnehage uten godkjenning

De lovregulerte yrkene i barnehage er styrer og pedagogisk leder. For å bli fast ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage med utenlandsk yrkeskvalifikasjon må du som regel ha godkjenning.

I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning:

  • Du kan jobbe som styrer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom kommunen gir dispensasjon fra utdanningskravet.
  • Du kan også jobbe som barnehagelærer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og stillingen din kommer i tillegg til dette.

Hvis du har en barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra utlandet, vil det uansett være lurt å søke om godkjenning for å se om du oppfyller kravene.

Hvis du ønsker å søke på andre stillinger i norske barnehager, trenger du ikke ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov.

Jobbe som barne- og ungdomsarbeider

Dersom du ønsker å jobbe som barne- og ungdomsarbeider i Norge, kan du ta kontakt med fylkeskommunen der du bor. De kan gi deg informasjon og veiledning om dette, og eventuelt om muligheten for å avlegge fag-/svenneprøve som praksiskandidat.