Sakkyndige – godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

NOKUT vurderer om utenlandsk fag- og yrkesopplæring kan godkjennes som sidestilt med norsk fagbrev, svennebrev eller vitnemål basert på enkeltsøknader. Vi foretar en nivå- og systemvurdering av søkerens opplæring og utdanning, mens det faglige innholdet vurderes av sakkyndige. Det er NOKUT som oppnevner sakkyndige.

Det er NOKUT som oppnevner sakkyndige for hver kvalifikasjon som er inkludert i denne godkjenningsordningen. Sakkyndige blir foreslått av de åtte faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen.

Antallet sakkyndige per kvalifikasjon kan variere, men det er alltid tre sakkyndige som vurderer en søknad.

Vurderingen fra de sakkyndige er en rådgivende vurdering til NOKUT.

Endelig vedtak fra NOKUT baserer seg på vår egen vurdering og råd fra sakkyndige. Vurderinger gjort av sakkyndige danner grunnlag for presedens.

Hvem er de sakkyndige?

  • Sakkyndige er personer som i kraft av utdanning, ferdigheter eller erfaring forventes å ha kunnskap om en konkret fag- eller yrkesopplæring ut over det som kan regnes som allmennkunnskap.
  • Sakkyndige er foreslått av et de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen.
  • De sakkyndige gjenspeiler trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæring. Det vil si at de sakkyndige og varaer skal bestå av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og det offentlige opplæringssystemet.