Sakkyndige – Gjennomføring av egnethetsprøver i tråd med yrkeskvalifikasjonsloven

1. januar 2020 overtok NOKUT rollen som ansvarlig myndighet for godkjenning av lovregulerte yrker: lærer i grunnskole og videregående opplæring og styrer/pedagogisk leder i barnehage. Fra 1. januar 2021 har NOKUT også tatt over oppgaven med å administrere gjennomføringen av utligningstiltak (prøveperioder og egnethetsprøver) i henhold til yrkeskvalifikasjonsloven. I dette arbeidet bruker vi sakkyndige.

Det er NOKUT som oppnevner sakkyndige for gjennomføring av egnethetsprøver for lærer- og barnehagelærerutdanninger. De sakkyndige vil kunne ha som mandat å utarbeide egnethetsprøver i samarbeid med NOKUT og/eller være med på å gjennomføre egnethetsprøvene.

NOKUTs krav til sakkyndige

  • Sakkyndige må ha førstestillingskompetanse ved et universitet eller høyskole som gir utdanningstilbud akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). 
  • Sakkyndige må ha kompetanse til å foreta vurderinger opp mot rammeplaner for lærer- og barnehagelærerutdanning: 
    – Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 2016
    – Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 2016
    – Forskrift til rammeplan for barnehagelærerutdanning fra 2012