Retningslinjer for rådgivende uttalelser om utenlandsk fagskoleutdanning

NOKUT skal frem til fagskoleloven § 14 trer i kraft gi rådgivende uttalelser om utenlandsk fagskoleutdanning, jf. Prop. 95 L (2015–2016) og supplerende tildelingsbrev datert 07.03.16.

NOKUT skal etter søknad fra enkeltpersoner gi en rådgivende uttalelse om den utenlandske fagskoleutdanningen er sammenlignbar med norsk fagskoleutdanning. Den utenlandske utdanningen kan enten være fra en fagskole, eller en annen yrkesrettet utdanning på tilsvarende nivå.

I den midlertidige ordningen vil NOKUT legge til grunn fagskolelovens intensjoner og føringer. Den utenlandske fagskoleutdanningen må være fullført og bestått, og må kunne verifiseres. Omfanget av utdanningen skal tilsvare det som til enhver tid gjelder for norsk fagskoleutdanning, dvs. ½ til 2 år.

Rådgivende uttalelser om utenlandsk fagskoleutdanning vil i første omgang kun gis til søkere fra Tyskland eller Polen, innenfor disse fagretningene:

  • Bygg, anlegg og KEM (klima, energi og miljø)
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Helse- og oppvekstfag

NOKUTs rådgivende uttalelser om utenlandsk fagskoleutdanning kan ikke påklages.