Retningslinjer for godkjenning av lovregulerte yrker – lærer og styrer/pedagogisk leder

På denne siden finner du lovgrunnlaget og vilkårene for NOKUTs godkjenning av lovregulerte yrker. NOKUT behandler søknader om godkjenning som lærer og styrer/pedagogisk leder. Godkjenningsordningen ble overført fra Utdanningsdirektoratet til NOKUT 1. januar 2020.


Fra 1. januar 2023, ble alle krav og retningslinjer som var vedtatt av NOKUT videreført som de er i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 


Som grunnlag for saksbehandlingen har NOKUT operasjonalisert bestemmelsene i lov og forskrift i retningslinjer for kriterier som en yrkeskvalifikasjon må oppfylle for å kunne gis godkjenning som lærer eller styrer/pedagogisk leder. NOKUT har i all hovedsak videreført praksis fra Utdanningsdirektoratet.

For å få godkjent yrkeskvalifikasjoner som lærer eller styrer og pedagogisk leder i Norge, må søkere ha en tilsvarende yrkeskvalifikasjon fra utlandet som er likeverdig og på tilsvarende nivå som de norske kvalifikasjonene.

Kriteriene for å få godkjenning avhenger av om søkeren har rett til å utøve yrket etter yrkeskvalifikasjonsloven.

Lærer

Styrer/pedagogisk leder

Lærer

Lovverk

Regelverk som ligger til grunn for godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner som lærer:  

Omfang

Søkere som har rett til å utøve yrket etter yrkeskvalifikasjonsloven:

  • Høyere utdanning som lærer som tilsvarer min. 2,5 års høyere utdanning / 150 ECTS, eller
  • Høyere utdanning som fag- eller yrkesfaglærer som tilsvarer min. 1,5 års høyere utdanning / 90 ECTS. Se også alternativt krav til yrkesfaglærer i forskrift til opplæringsloven § 14-4 andre ledd bokstav d.  

Alle andre søkere:

  • Høyere utdanning som lærer som tilsvarer min. 4 års høyere utdanning / 240 ECTS, eller
  • Høyere utdanningen som fag – eller yrkesfaglærer som tilsvarer min. 3 års høyere utdanning / 180 ECTS. Se også alternativt krav til yrkesfaglærer i forskrift til opplæringsloven § 14-4 andre ledd bokstav d

Pedagogisk kompetanse

Minimum tilsvarende 1 års høyere utdanning / 60 ECTS i pedagogiske emner, inkludert pedagogisk teori, didaktikk og veiledet praksis under utdanningen.

Faglig fordypning

Minimum tilsvarende ½ års høyere utdanning / 30 ECTS i et fag eller fagområde.


Styrer og pedagogisk leder

Lovverk

 

Regelverk som ligger til grunn for godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder:  

Omfang

Søkere som har rett til å utøve yrket etter yrkeskvalifikasjonsloven: Høyere utdanning som barnehagelærer eller lignende som tilsvarer minimum 1,5 års høyere utdanning / 90 ECTS.

Alle andre søkere: Høyere utdanning som barnehagelærer eller lignende som tilsvarer minimum 3 års høyere utdanning / 180 ECTS.

Pedagogisk kompetanse

Minimum tilsvarende ½ års høyere utdanning / 30 ECTS innen pedagogikk rettet mot barn i barnehagealder, inkludert veiledet praksis i barnehage under utdanningen.

Faglig fordypning

Emner innen følgende fagområder, rettet mot arbeid med småbarn:

  • praktisk-estetiske fag som drama, forming, fysisk fostring og musikk
  • samfunnsfag og religion, livssyn og etikk
  • realfag som naturfag med miljølære og matematikk

Innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold

Søkere må dokumentere kunnskap om norske samfunnsforhold og barnehageforhold for å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder i Norge. Dette kravet kan oppfylles ved å dokumentere tilsvarende minst ett års fulltids arbeidserfaring fra barnehage i Norge.

Norden: Kravet gjelder ikke for søkere som har en nordisk yrkeskvalifikasjon, eller som har et nordisk språk som førstespråk.