Ukraina

1. Godkjenning i Norge

1.1 Krav til studiekompetanse i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Utdanningsdokumenter


2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunn og videregående skole
2.2 Fag- og yrkesopplæring
2.3 Mellomnivå
2.4 Høyere utdanning
2.5 Lærerutdanning
2.6 Større utdanningsreformer
2.7 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning 


3. Lenker og kilder


1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

Videregående skole (Атестат про повну загальну середню освіту) og ett års universitetsutdanning. Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.

1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

UKRAINSK GRAD

VURDERING FRA HK-DIR

 

Бакалавр, 3 år (Bakalavr)

 

Graden likestilles med en norsk akkreditert høgskolekandidatgrad.

 

Бакалавр, 4 år (Bakalavr)

 

Graden likestilles med en norsk akkreditert bachelorgrad.

 

Cпеціаліст, 5 år (Spetsialist)

 

Graden likestilles med en norsk akkreditert bachelorgrad og en norsk akkreditert mastergrad av ett års omfang.

 

Cпеціаліст, 5,5–6 år (Spetsialist)

 

Graden likestilles med en norsk akkreditert integrert 5-årig mastergrad.

Cпеціаліст, 1–1,5 år

(Spetsialist)

Graden likestilles med en norsk akkreditert mastergrad*.

Omfanget av den sammenlignbare norske mastergraden er 1–1,5 år.

Магістр, 1–2 år (Magistr)

 

Graden likestilles med en norsk akkreditert mastergrad*. Omfanget av den sammenlignbare norske mastergraden er 1–2 år.

Магістр, 5 år (Magistr)

Graden likestilles med en norsk akkreditert bachelorgrad og en norsk akkreditert mastergrad av ett års omfang.

Магістр, 5,5–6 år (Magistr)

Graden likestilles med en norsk akkreditert integrert mastergrad av 5 års omfang.

Kандидата наук (Kandidat nauk) / Доктор філософії (Doctor of Philosophy) / Доктор мистецтва (Doctor of Arts)

Graden likestilles med en norsk akkreditert doktorgrad.


*En individuell vurdering av dokumentasjonen er nødvendig for å vurdere omfanget av disse mastergradene. Omfanget av graden fremkommer normalt av utdanningsdokumentene.

Godkjenning forutsetter at lærestedet og programmet er akkreditert av ukrainske myndigheter. Vurdering av gradene tar utgangspunkt i studiebelastning som fulltidsstudier.

Denne informasjonen kan lastes ned fra vår side om automatisk godkjenning

1.3 Utdanningsdokumenter

Vitnemålene (Диплом) ser forskjellige ut avhengig av utstedelsesår. Nyere vitnemål utstedt fra 2015 er tospråklige (ukrainsk og engelsk).

Lærestedene utformer selv designet av vitnemålene. Vitnemål fra ulike læresteder kan derfor ha forskjellig materiale, størrelse og farge. Myndighetenes minimumskrav til informasjon som statlige diplom bør inneholde er:

 • Navn på dokumentet
 • Etternavn, fornavn og farsnavn (hvis det er tilgjengelig) på den uteksaminerte
 • Navn på lærestedet som har utstedt dokumentet
 • Avslutningsår
 • Kvalifikasjon (grad, fagområdet, spesialisering og i noen tilfeller - yrkestittel)
 • Serie (1 bokstav, 2 tall) og registreringsnummeret (6 sifre) på vitnemålet, samt utstedelsesdatoen
 • Stillingen, navn, initialer og signatur til den som signerte på dokumentet i tillegg til stempel
 • Inskripsjon "УКРАЇНА"/"UKRAINA“

1. januar 2016 tok alle læresteder i bruk Diploma Supplement i europeisk format. Fra 2021 er det obligatorisk at Diploma Supplement inneholder informasjon om akkreditering og ansvarlig akkrediteringsorgan.

Bachelorgradsvitemål:

 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (papir) ser ut som en mørk blå / rød hefte, størrelse 21x16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm. Karakterutskriftene (Додаток) er i A4-format og utstedes på vannmerket papir i blåsjatteringer. De er delt inn i tre spalter.
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2001–2013 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2014 er tospråklige (ukrainsk / engelsk), innbundet i plast, størrelse 21x15 cm

Spetsialistgradsvitnemål:

 • Vitnemålene (Диплом) fra 1985–1990 (papir) ser ut som en mørk blå hefte (ukrainsk / russisk) med Sovjetunionens riksvåpen, størrelse 21x16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1991–1992 (papir) ser ut som en rød hefte (ukrainsk / russisk) med Sovjetunionens riksvåpen, størrelse 21x16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1993–2001 (papir) ser ut som en mørk blå / rød hefte, størrelse 21x 16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (plast) og 1997-2013 er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15 x 10,5 cm Karakterutskriftene (Додаток) er i A4-format og utstedes på vannmerket papir i blåsjatteringer. De er delt inn i tre spalter
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2014 er tospråklige (ukrainsk / engelsk), innbundet i plast, størrelse 21x15 cm

Mastergradsvitnemål:

 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm. Karakterutskriftene (Додаток) er i A4-format og utstedes på vannmerket papir i blåsjatteringer. De er delt inn i tre spalter.
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2001–2013 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2014 er tospråklige (ukrainsk / engelsk), innbundet i plast, størrelse 21x15 cm

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole

2.1.1 Utdanningsstruktur i grunnskole og videregående skole

 • Alder ved skolestart: 6 år
 • Grunnskole: varighet 4+5 år, til sammen 9 år
 • Videregående skole: varighet 2 år

En reform av utdanningssystemet førte til at elever som begynte på skolen i 2018 og senere, fullfører til sammen 12 års skolegang for å oppnå vitnemål fra videregående opplæring.

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet
Vitnemål fra den videregående skolen: Аттестат о полном общем среднем образовании (Atestat o polnom obshchem srednem obrazovanii) / Aтестат про повну загальну середню освiту (Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu) + opptaksprøver.

Fra år 2008 ble det innført en form for en nasjonal prøve som inkluderer flere fag for de som ønsker å studere videre (Зовнішнє незалежне оцінювання / External independent Testing). Denne prøven trengs for å bli tatt opp på institusjoner som tilbyr utdanning på høyere nivå. Hvilke fag som er inkludert i prøven kan variere fra lærested til lærested.

2.2 Fag- og yrkesopplæring

Fag- og yrkesopplæring består av teoretisk og praktisk opplæring. Praktisk opplæring er den største delen av fag- og yrkesopplæring, som utgjør ca. 70 % av fagtimene. Opplæringen foregår ved skoletypene: uchilishche (vocational school), professional lyceum, yrkesopplæringssentre. 

 • Avsluttende dokument: Диплом кваліфікованого робітникa / Diplom kvalifikovanogo rabotnika (Diploma of Qualified Worker).

Fag- og yrkesopplæring gjennomføres på grunnskole- eller videregående nivå.

 • På grunnskolenivå. Fag- og yrkesopplæring etter fullført grunnskole: 0,5 - 2 år. 
 • På videregående nivå. 3-årig fag- og yrkesopplæring med integrert studiespesialisering. 
 • På videregående nivå. Fag- og yrkesopplæring etter fullført studiespesialisering: 2 år. 

Elever som har fullført fag- og yrkesopplæring på videregående nivå, kvalifiserer også til opptak til høyere utdanning. 

2.3 Mellomnivå (техникум, училище, колегiум, лiцей)

 • Diplom fra tekhnikum, utsjilishche, kolegium, licei / Диплом: Tехникум, Училище, Kолегiум, Лiцей tilbys av læresteder med akkrediteringsnivå I
 • Juniorspesialist-diplom / Диплом Молодшогo Cпецiалiста tilbys av læresteder med akkrediteringsnivå I og II, og kan delvis innpasses i høyere utdanning i et relevant fagfelt i Ukraina

Denne typen utdanning kan gjennomføres på to måter:

 • Et 2-3-årig program som er fullført etter videregående opplæring.
 • Et 4-5-årig program som er fullført etter grunnskolen. Videregående opplæring er her integrert i fagskoleutdanningen.

Junior Bachelor har erstattet Junior Specialist fra 2020. Junior Bachelor utdanning har et omfang på 2-2,5 år og fullført videregående opplæring er opptakskravet.

2.4 Høyere utdanning

2.4.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning

 • Universitet (Унiверситет)
 • Institutt (Iнститут)
 • Akademi (Академiя)
 • Konservatorium (Консерваторiя)

2.4.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

2.4.3 System for studiepoeng
Det europeiske studiepoengsystemet (ECTS) ble først innført som pilotordning i 2004. Flere læresteder begynte å implementere ECTS og dets basiselementer i 2009. ECTS ble relativt lite brukt frem til 2016 da bruk av Diploma Supplement ble obligatorisk for alle læresteder. Bruk av Diploma Supplement forutsetter bruk av ECTS. 

2.4.4 Karaktersystem
Etter 2004 begynte noen læresteder (fakulteter) å bruke den nye ECTS-skalaen parallelt med det gamle karaktersystemet. 

Det nye karaktersystemet for den høyere utdanningssektoren er som følger:

Lærestedenes system Nasjonal karakter ECTS karakter
90-100 Excellent A
80–89 Very good B
65–79 Good C
55–64 Satisfactory D
50–54 Satisfactory (minimum criteria) E
35–49 Unsatisfactory (re-examination) Fx
1–34 Fail (requires additional work) F

Kilde: Ukrainske ENIC-NARIC (ekstern lenke)

2.5 Lærerutdanning

Læreryrket er ikke lovregulert i Ukraina. Lærerkvalifikasjonen fremgår i de fleste tilfeller av diplomet: 

 • Lærer i barnehage (Вихователь дітей дошкільного віку) 
 • Lærer i skole (Вчитель/Учитель) 

For å bli kvalifisert som lærer i barnehage og barneskole i Ukraina, må man enten ha fullført fagskoleutdanning (junior specialist, junior bachelor) eller høyere utdanning (bachelor, specialist). For å kunne jobbe som lærer i den videregående skolen i Ukraina, er høyere utdanning et krav (bachelor, specialist, master), med unntak av yrkesfaglærere som kan ha en kvalifikasjon som er på lavere nivå (junior specialist, junior bachelor). 

2.6 Større utdanningsreformer

Siden 1996 har høyere utdanningsinstitusjoner i Ukraina tatt i bruk følgende typer grader:

 • Bakalavr / Бакалавр
 • Spetsialist / Спецiалiст
 • Magistr / Магiстр

I 2005 ble Ukraina med i Bologna-prosessen.

I 2014 satte myndighetene i gang en stor reform av utdanningssystemet. Reformen pågår fremdeles. Junior Specialist og Spetsialist grader utgår og erstattes med henholdsvis Junior Bachelor og Magistr. Kandidat nauk utgår også og erstattes med Doctor of Philosophy/Doctor of Arts.

Overgangen fra 11 til 12-årig skole pågår. Første avgangskull kommer til å fullføre treårig videregående skole i 2030.

2.7 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

Kvalitetssikringssystemet i Ukraina består av lisens- og akkrediteringsordninger.

Det er Utdannings- og forskningsministeriet som har ansvar for lisensiering av utdanningsinstitusjoner. Det finnes ulike typer lisens i Ukraina.

National Agency for Quality Assurance in Higher Education (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) ble etablert i 2014 som et uavhengig organ utenfor Utdannings- og forskningsministeriet. Det har fungert i full kapasitet fra 2019 og har blant annet ansvar for institusjons- og programmakkreditering. State Accreditation Commision (Державна акредитацiйна комiсiя) var forgjengeren til National Agency.

Programakkreditering er obligatorisk i Ukraina i dag. I perioden 2014-2020 hadde høyere utdanningsinstitusjoner rett til å tilby både akkrediterte og ikke akkrediterte programmer. Etter 2020 har de kun rett til å tilby akkrediterte studieprogrammer.

Før reformen i 2014 var læresteder akkreditert på fire nivåer. Disse nivåene utgår etter reformen.

 • Nivå 1 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne junior specialist og videregående opplæring
 • Nivå 2 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne junior specialist, bachelor og videregående opplæring
 • Nivå 3 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne bachelor, specialist og noen spesifikke masterprogrammer
 • Nivå 4 - utdanningsinstitusjoner som har rett til å utdanne bachelor, specialist og master

3. Lenker og kilder

Sist oppdatert: 09.06.2022