NOKUTs retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk utdanning

Generell godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-4 og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 6-1.


Alle krav og retningslinjer som var vedtatt av NOKUT videreføres som de er i direktoratet. Det betyr at all informasjon om utenlandsk utdanning på disse nettsidene fortsatt gjelder.


Som grunnlag for saksbehandling har NOKUT operasjonalisert bestemmelsene i lov og forskrift i retningslinjer som en utdanning må oppfylle for å kunne gis generell godkjenning. Det bærende prinsippet i retningslinjene er at en utdanning skal godkjennes med mindre det foreligger vesentlige forskjeller i tråd med Lisboakonvensjonens føringer jf. studiekvalitetsforskriften § 6-1 (5).

Retningslinjene over ble innført 1. juni 2020. Hvis du trenger oversikt over de gamle kriteriene, så finner du dem her.