Lovregulert utdanning

Med lovregulert utdanning menes her utdanning som er særlig rettet mot utøvelsen av et bestemt yrke og som omfatter ett eller flere kurs (emner), eventuelt supplert med yrkesrettet opplæring, en praktisk prøveperiode eller yrkespraksis hvis nivå og struktur er fastsatt ved lov eller forskrift.

Lovregulert utdanning i Norge er styrt av nasjonalt fastsatte rammeplaner. Disse sier noe om innholdet i utdanningen. Rammeplanene gjelder for alle læresteder som tilbyr utdanningen. Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Rammeplanene er forskrifter til loven.

En lovregulert utdanning er ikke ensbetydende med at selve yrkesutøvelsen er regulert. Det er derfor viktig å skille mellom lovregulert utdanning og lovregulert yrke.

I Norge er følgende utdanninger styrt av rammeplaner:

Lærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

 • Barnehagelærerutdanning
 • Samisk barnehagelærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning

 • Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
 • Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
 • Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 
 • Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10
 • Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn 
 • Samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Lektorutdanning og PPU for allmenne fag

 • Lektorutdanning for trinn 8–13 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning

Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag

 • Treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Lærerutdanning for yrkesfag

 • Yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13

Helse- og sosialfagutdanning

 • Barnevernspedagogutdanning
 • Bioingeniørutdanning
 • Ergoterapeututdanning
 • Fysioterapeututdanning
 • Radiografutdanning
 • Sosionomutdanning
 • Sykepleierutdanning
 • Vernepleierutdanning

Videreutdanning, helse- og sosialfag

 • Aldring og eldreomsorg
 • Anestesisykepleie
 • Barnesykepleie
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Helsesykepleierutdanning
 • Intensivsykepleie
 • Kreftsykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Psykisk helsearbeid
 • Jordmorutdanning

Ingeniørutdanning

 • Ingeniørutdanning

Økonomi

 • Bachelor i regnskap og revisjon

Utdanninger og opplæring med særegen struktur

Utdanning eller opplæring med særegen struktur betyr bestått eksamen på fullført utdanning utover videregående opplæring med en varighet på ett år, men som ikke er på nivå med høyere utdanning. I Norge er utdanning med særegen struktur fagskoleutdanninger med varighet over ett år. Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som er minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

I Norge har vi følgende utdanning/opplæring med særegen struktur: