Hva kan du gjøre for å bli kvalifisert som lærer i Norge?

For å bli fast ansatt som lærer i skole må du enten ha en norsk lærerkvalifikasjon eller en godkjent lærerkvalifikasjon fra utlandet. Hvis du har en lærerkvalifikasjon fra utlandet, kan du søke om godkjenning som lærer hos NOKUT. Hvis du allerede har søkt, og ikke fått godkjenning, kan du her lese mer om kravene og hvordan du kan kvalifisere deg som lærer i Norge.

Søke om godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner

Hvis du er utdannet lærer fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å få fast stilling som lærer i Norge. Du kan du søke om godkjenning gjennom NOKUT. Informasjon om hvordan du søker finner du på nettsidene våre.


Innhold

Krav til lærere i Norge

Har du fått svar på søknad om godkjenning som lærer?

Kompletterende lærerutdanning

Jobbe i skoleyrker som ikke krever godkjenning

Lærerutdanning i Norge


Krav til lærere i Norge

Når du søker om godkjenning av en utenlandsk lærerkvalifikasjon, vurderer NOKUT den utenlandske utdanningen opp mot kravene til tilsvarende yrkeskvalifikasjon i Norge. For å få godkjenning, må den utenlandske lærerkvalifikasjonen oppfylle visse krav:

 • Den må være en høyere utdanning som lærer av tilstrekkelig omfang – normalt minimum tre eller fire års høyere utdanning.
  Regelverk: Forskrift til opplæringsloven §§ 14-2 til 14-4, jf. forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene.
  Forklaring: De norske lærerutdanningene består av minst tre, fire eller fem års høyere utdanning. Dersom lærerkvalifikasjonen din tilsvarer en norsk grunnskolelærerkvalifikasjon, er kravet at du må ha minst fire års høyere utdanning for å få godkjenning. Dersom lærerkvalifikasjonen din tilsvarer en norsk faglærer- eller yrkesfaglærerkvalifikasjon, er kravet at du må ha minst tre års høyere utdanning for å få godkjenning. Det er også mulig å få godkjenning som lærer ved å oppfylle kravene for undervisning i yrkesfag i videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven § 14-4 andre ledd bokstav d.

 • Den må inneholde pedagogisk kompetanse for undervisning i grunnopplæringen. Dette innebærer tilsvarende ett års høyere utdanning innen pedagogikk, didaktikk og praksis, inkludert veiledet og vurdert praksis i skole under utdanningen. 
  Regelverk: Forskrift til opplæringsloven § 14-1, jf. forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning § 3.
  Forklaring: De norske lærerutdanningene omfatter minst tilsvarende ett års høyere utdanning innen pedagogikk og didaktikk, og alle som fullfører en norsk lærerutdanning må gjennomføre og bestå praksisopplæring i skole under utdanningen, jf. nasjonale rammeplaner for lærerutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger. Vi krever med dette til sammen tilsvarende 60 studiepoeng høyere utdanning innen pedagogiske emner, inkludert pedagogisk teori, didaktikk og veiledet praksis i skole under utdanningen.

 • Den må inneholde faglig fordypning – tilsvarende minst et halvt års høyere utdanning i et fag eller fagområde.
  Regelverk: Forskrift til opplæringsloven §§ 14-2 til 14-4.
  Forklaring: De norske lærerutdanningene omfatter minst 30 studiepoeng høyere utdanning i minst ett fagområde, jf. nasjonale rammeplaner for lærerutdanninger. Vi krever med dette at du skal ha til sammen tilsvarende 30 studiepoeng høyere utdanning i minst ett fagområde.

Mer informasjon om kriteriene for godkjenning og hvordan du søker finner du på nettsidene våre.

Har du fått svar på søknad om godkjenning som lærer?

Hvis du allerede har søkt om godkjenning som lærer og fått godkjenning som lærer og eventuelt morsmålslærer, kan du søke på faste stillinger som lærer i grunnskole og videregående skole. Det er arbeidsgiver som skal vurdere hvilke fag du kan undervise i og på hvilke trinn, og om du er kvalifisert for å den aktuelle stillingen. Det er også arbeidsgiver som fastsetter lønn og stillingskode. Stillingskode er titler som lektor og adjunkt, og dette er ikke en del av godkjenningen.

Hvis du har fått vedtak om at yrkeskvalifikasjonen din oppfyller kravene til morsmålslærer, men ikke oppfyller kravene til ordinær undervisning, vil det stå i vedtaket hva du mangler for å få godkjenning som lærer. I avsnittene under kan du lese mer om hva du gjøre for å kvalifisere deg som lærer dersom du ikke oppfyller kravene for ordinær undervisning.

Hvis du har fått vedtak om utligningstiltak, kan du lese mer på NOKUTs nettside om utligningstiltak.

Hvis du har fått avslag på søknad om godkjenning som lærer, har vi vurdert det til at du ikke har lærerutdanning. Da vurderer vi ikke om utdanningen oppfyller krav til nivå, omfang, faglig fordypning eller pedagogisk kompetanse. Du kan vurdere om du ønsker å søke om en annen godkjenning. Les mer om godkjenningsordningene våre på nettsidene våre om utdanning fra utlandet.

Hvis utdanningen din ikke kvalifiserer for læreryrket

Hvis du har fått avslag fordi du ikke har lærerutdanning eller annen utdanning som kvalifiserer for undervisning i ordinær grunnskole og videregående opplæring i utdanningslandet, må du fullføre en norsk eller utenlandsk lærerutdanning for å bli kvalifisert.

Dersom du fullfører en norsk lærerutdanning, for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), skal du ikke søke om godkjenning hos NOKUT etterpå. Informasjon om ulike studietilbud finner du på utdanning.no. Du kan be om veiledning fra ditt nærmeste lærested for å få mer informasjon om hvordan du søker, og hva opptakskravene er. Dersom du har annen høyere utdanning, kan du også undersøke mulighetene for å få innpasset deler av denne i en norsk lærerutdanning. Du kan lese mer om opptakskrav på nettsidene til Samordna opptak.

Dersom du fullfører en lærerutdanning i utlandet, må du søke om godkjenning som lærer på nytt etter at du har oppnådd graden eller kvalifikasjonen. Du må selv sørge for at den utenlandske utdanningen kvalifiserer for læreryrket i utdanningslandet, og at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert høyere utdanning i utdanningslandet.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til nivå

Hvis lærerutdanningen din fra utlandet ikke kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, kan du kvalifisere deg gjennom å fullføre en norsk eller utenlandsk lærerutdanning ved et universitet eller høyskole.

Dersom du fullfører en norsk lærerutdanning, for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), skal du ikke søke om godkjenning hos NOKUT etterpå. Informasjon om ulike studietilbud finner du på utdanning.no. Du kan be om veiledning fra ditt nærmeste lærested for å få mer informasjon om hvordan du søker, og hva opptakskravene er. Dersom du har annen høyere utdanning, kan du også undersøke mulighetene for å få innpasset deler av denne i en norsk lærerutdanning. Du kan lese mer om opptakskrav på nettsidene til Samordna opptak.

Dersom du fullfører en lærerutdanning i utlandet, må du søke om godkjenning som lærer på nytt etter at du har oppnådd graden eller kvalifikasjonen. Du må selv sørge for at den utenlandske utdanningen kvalifiserer for læreryrket i utdanningslandet, og at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert høyere utdanning i utdanningslandet.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til omfang

Hvis lærerutdanningen din ikke oppfyller kravet til omfang, kan du kvalifisere deg gjennom å ta høyere utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de studiepoengene du mangler.

 • Dersom omfang er det eneste avviket, og utdanningen din oppfyller kravene til faglig fordypning og pedagogisk kompetanse, stiller vi ingen krav til innholdet i den videre utdanningen. Vi anbefaler likevel å studere fag som tilbys i norsk grunnskole eller videregående opplæring, og utdanningen må være akkreditert høyere utdanning.
 • Dersom utdanningen heller ikke oppfyller kravet til faglig fordypning, må du sørge for at minst tilsvarende et halvt år (30 studiepoeng) av utdanningen totalt sett er innenfor ett fagområde/undervisningsfag.
 • Dersom utdanningen heller ikke oppfyller kravet til pedagogisk kompetanse, bør du lese mer om dette i avsnittet om pedagogisk kompetanse.

Når du har tatt studiepoengene du mangler, må du søke på nytt om godkjenning som lærer. Vær oppmerksom på at regelverket kan endre seg i mellomtiden.

Hvis utdanningen din ikke oppfyller kravet til faglig fordypning

Hvis lærerutdanningen din ikke oppfyller kravet til faglig fordypning, kan du kvalifisere deg gjennom å ta høyere utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de studiepoengene du mangler. Dersom du velger å studere i utlandet, må du selv sørge for at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert.

Hvis utdanningen ikke oppfyller kravet til pedagogisk kompetanse

Hvis lærerutdanningen ikke oppfyller kravet til omfang av pedagogiske emner, kan du du kvalifisere deg gjennom å ta høyere utdanning i Norge eller utlandet som gir deg de studiepoengene du mangler. Dersom du velger å studere i utlandet, må du selv sørge for at studieprogrammet og lærestedet er akkreditert.

 • Dersom utdanningen oppfyller kravet til pedagogiske emner (pedagogikk, didaktikk og praksis), stiller vi ingen innholdsmessige krav til utdanningen utover at det må være relevant for pedagogikk eller didaktikk for undervisning i grunnskole eller videregående opplæring.
 • Dersom utdanningen mangler pedagogisk teori, men oppfyller kravet til didaktikk og praksis, må du studere fag innen pedagogikk.
 • Dersom utdanningen mangler didaktikk, men oppfyller kravet til pedagogikk og praksis, må du studere fag innen didaktikk.
 • Dersom utdanningen mangler praksis, men oppfyller kravet til pedagogikk og didaktikk, må du fullføre relevant veiledet praksis i grunnskole eller videregående opplæring gjennom høyere utdanning i Norge eller i utlandet.

I Norge kan det være relevant å undersøke mulighetene for å fullføre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller kompletterende lærerutdanning. Les mer om kompletterende lærerutdanning lenger nede på siden.

Kompletterende lærerutdanning

OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) tilbyr kompletterende lærerutdanning. Det er OsloMet som vurderer om du kan få opptak til dette studieprogrammet. Les mer om kompletterende lærerutdanning på nettsidene til OsloMet.

Jobbe i skoleyrker som ikke krever godkjenning

Lærer er et lovregulert yrke og du trenger godkjenning som lærer for å fast stilling som lærer i norsk grunnskole og videregående opplæring. Du kan likevel jobbe midlertidig eller som lærervikar uten godkjenning som lærer.

Du kan også få fast jobb i andre typer stillinger i norsk skole, for eksempel som assistent, spesialpedagog eller miljøarbeider. Disse yrkene er ikke lovregulerte i Norge, og det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov. Arbeidsgiveren din vil kunne hjelpe deg med å finne ut om du trenger godkjenning.

Lærerutdanning i Norge

Det regulerte yrket i norsk grunnskole og videregående opplæring er lærer. I Norge har lærere vanligvis minst tre års høyere utdanning fra et universitet eller en høyskole. Utdanningene som kvalifiserer til læreryrket er også regulerte, og du kan finne alle forskrifter om rammeplaner for de ulike lærerutdanningene på regjeringen sine nettsider om rammeplaner for høyere utdanning. De norsk lærerutdanningene er:

 • Fire- eller femårig lærerutdanning som grunnskolelærer (bachelor eller master)
 • Femårig lektorutdanning (master)
 • Treårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (bachelor)
 • Femårig lærerutdanning som lærer i praktiske og estetiske fag (master)
 • Treårig lærerutdanning som yrkesfaglærer (bachelor)
 • Fem års høyere utdanning (master) og ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Tre års høyere utdanning (bachelor i utøvende eller skapende kunstfag, bachelor i praktiske og estetiske fag eller bachelor i tegnspråk og tolkning) og ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), basert på fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis; eller fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.
 • Treårig barnehagelærerutdanning og ett års videreutdanning for undervisning på barnetrinnet
 • Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere