Kriterier for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

På denne siden finner du lovgrunnlaget og kriteriene for NOKUTs godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning eller annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå.

Lovgrunnlag for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Hjemmelen for ordningen finner du i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) kap. 9.

"NOKUT avgjør etter søknad fra enkeltpersoner om utdanning fra en utenlandsk fagskole eller en annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå, skal gis en generell godkjenning slik at den ut fra nivå og omfang godkjennes som sidestilt med akkreditert fagskoleutdanning. Klageinstansen kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang. Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang i saker om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning."

NOKUT fatter enkeltvedtak i saker om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, jf. forvaltningsloven § 2 b.

En godkjenning etter fagskoleloven § 7 gir ikke rettigheter der det i lov eller forskrift er krav om autorisasjon, sertifisering eller godkjenning for yrkesutøvelse. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.

NOKUTs kriterier for godkjenningsordningen

For at en utenlandsk yrkesfaglig utdanning skal gis godkjenning som sidestilt med norsk akkreditert fagskoleutdanning, må den oppfylle følgende minstekrav:

  1. Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i utdanningslandet. Informasjon om nødvendig dokumentasjon vil fremgå av NOKUTs hjemmesider, søkerportalen og i veiledere. Utdanningen må være sluttført på søknadstidspunktet.
  2. Utdanningen må være på nivå med norsk akkreditert fagskoleutdanning. For å vurdere om en utenlandsk utdanning er på nivå med norsk fagskoleutdanning, sammenliknes utdanningssystemene i Norge og i utdanningslandet. Utdanningen må ligge på nivå over videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen må gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet i utdanningslandet uten ytterligere opplæringstiltak.
  3. Utdanningen må ha et innhold og omfang som tilsvarer minimum et halvt år.
  4. Utdanningen godkjennes normalt ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet er likestilt med ett års normert studietid i Norge.