Kriterier for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

På denne siden finner du lovgrunnlaget og kriteriene for NOKUTs godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning eller annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå.


Fra 1. januar 2023, ble alle krav og retningslinjer som var vedtatt av NOKUT videreført som de er i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 


Lovgrunnlag for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Hjemmelen for ordningen finner du i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) kap. 9.

§ 7. Generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

"NOKUT avgjør etter søknad fra enkeltpersoner om utdanning fra en utenlandsk fagskole eller en annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå, skal gis en generell godkjenning slik at den ut fra nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert fagskoleutdanning. Klageinstansen kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang.

Ved vurdering av søknad om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning etter første ledd kan det også behandles personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10.

NOKUT kan fatte vedtak om godkjenning ved helt eller delvis automatisert saksbehandling. Søkeren kan kreve at vedtaket overprøves manuelt av NOKUT.

Dersom NOKUT oppdager at en søker har levert falske vitnemål, andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, skal forholdet anmeldes til politiet.

NOKUT kan dele fødselsnummer, D-nummer og informasjon om at en person har godkjenningsvedtak hos NOKUT, automatisk med en portal for deling av vitnemål og dokumentasjon om oppnådd kompetanse, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-14. Vedtak kan bare deles når den registrerte har bestemt det.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang i saker om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning."

NOKUT fatter enkeltvedtak i saker om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, jf. forvaltningsloven § 2 b.

En godkjenning etter fagskoleloven § 7 gir ikke rettigheter der det i lov eller forskrift er krav om autorisasjon, sertifisering eller godkjenning for yrkesutøvelse. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.

NOKUTs kriterier for godkjenningsordningen

For at en utenlandsk yrkesfaglig utdanning skal gis godkjenning som sidestilt med norsk akkreditert fagskoleutdanning, må den oppfylle følgende minstekrav:

  1. Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i utdanningslandet. Informasjon om nødvendig dokumentasjon vil fremgå av NOKUTs hjemmesider, søkerportalen og i veiledere. Utdanningen må være sluttført på søknadstidspunktet.
  2. Utdanningen må være på nivå med norsk akkreditert fagskoleutdanning. For å vurdere om en utenlandsk utdanning er på nivå med norsk fagskoleutdanning, sammenliknes utdanningssystemene i Norge og i utdanningslandet. Utdanningen må ligge på nivå over videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen må gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet i utdanningslandet uten ytterligere opplæringstiltak.
  3. Utdanningen må ha et innhold og omfang som tilsvarer minimum et halvt år.
  4. Utdanningen godkjennes normalt ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet er likestilt med ett års normert studietid i Norge.