Klage

Du har rett til å klage på NOKUTs vedtak, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen skal være skriftlig og sendes til NOKUT. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaksbrevet.

Klagen må minst inneholde følgende:

  • nevne vedtaket som det klages over
  • nevne endringen som ønskes
  • være underskrevet av deg eller av en fullmektig

Har du dokumentasjon som støtter klagen, som NOKUT ikke har mottatt før, bør du sende dette til NOKUT sammen med klagen.

Hva skjer etter at du har sendt NOKUT en klage på vedtaket?

Etter at NOKUT har mottatt klagen din, sjekker vi om alle formelle krav til klagen er oppfylt. Hvis NOKUT mener at de formelle kravene til klagen ikke er oppfylt, kontakter vi deg. Du får en kort frist til å rette eller utfylle klagen. Hvis du ikke retter klagen innen fristen, avvises klagen.

Når de formelle kravene er oppfylt, vurderer NOKUT saken på nytt i lys av tilbakemeldingene dine og eventuelle tilleggsdokumenter. Hvis en ny realitetsbehandling viser at vilkårene for godkjenning er oppfylt, vil NOKUT fatte et nytt vedtak om godkjenning. Hvis NOKUT etter en ny realitetsbehandling mener at vilkårene for godkjenning fremdeles ikke er oppfylt, oversendes saken til en klageinstans for videre behandling.

Det er Kunnskapsdepartementet som er klageinstans. Du vil få beskjed fra NOKUT når klagen oversendes til klageinstansen.

Hvis et vedtak blir endret til gunst for en part, har parten rett til å søke om dekning av vesentlige sakskostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 36.