Gamle kriterier for generell godkjenning av utdanning fra utlandet

Generell godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-4 og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 6-1.

Fram til 1. juni 2020 gjaldt følgende kriterier for godkjenning:

1.1 Minstekrav for generell godkjenning som likestilt med norsk akkreditert høyere utdanning

For at en utenlandsk utdanning skal gis generell godkjenning som likestilt med norsk akkreditert høyere utdanning må den oppfylle følgende minstekrav:

 1. Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i utlandet, jf. § 6-1 annet ledd i forskriften.
 2. Utdanningen må være akkreditert eller offentlig godkjent som høyere utdanning, jf. § 6-1 tredje ledd i forskriften.
  a. Utdanningen/graden må være del av et lands system for høyere utdanning.
  b. Institusjonen må være offentlig godkjent som selvakkrediterende på det aktuelle nivået eller studieprogrammet må ha offentlig godkjenning/ akkreditering som høyere utdanning.
  c. For land der det ikke finnes et system for offentlig godkjenning av høyere utdanning, vedtar NOKUT spesielle retningslinjer.
 3. Utdanningen må være på nivå med norsk høyere utdanning, jf. § 6-1 første ledd i forskriften.
  a. Sammenligning av utdanningssystemene i Norge og utdanningslandet skal ligge til grunn for å avgjøre når kriteriet er oppfylt.
  b. Vesentlige forskjeller mellom utdanningssystemene i Norge og utdanningslandet kan medføre at bare deler av den utenlandske utdanningen kan godkjennes som på nivå med norsk høyere utdanning. Listen over krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning (GSU-listen) er veiledende for hvorvidt utenlandsk utdanning skal godkjennes fullt ut eller ikke.

1.2 Uttelling i studiepoeng

For utenlandsk utdanning som oppfyller minstekravene til generell godkjenning, skal omfanget av utdanningen gis uttelling i studiepoeng, jf. § 6-1 første ledd i forskriften. Utdanningen godkjennes ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet er jevngodt med ett års normert studietid i Norge (60 studiepoeng).

Det bør spesifiseres om studiepoengene er på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Nivået avgjøres ut fra om studiepoengene inngår i en lavere grad (som gir videre adgang til en høyere grad), inngår i en høyere grad (som gir videre adgang til doktorgrad) eller inngår i en doktorgrad i utdanningslandet.

Kriteriene for generell godkjenning som likestilt med akkreditert norsk grad kommer i tillegg til kriteriene for minstekrav og uttelling i studiepoeng.

2.1 Høgskolekandidat

NOKUT kan gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk høgskolekandidatgrad dersom utdanningen kan godkjennes som minst 2 år/120 studiepoeng høyere utdanning i Norge. Den utenlandske utdanningen må i tillegg være en fullført grad i utdanningslandet eller være et fullført integrert studieprogram/utdanning i utdanningslandet.

2.2 Bachelorgrad

NOKUT kan gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad dersom utdanningen kan godkjennes som minst 3 år/180 studiepoeng høyere utdanning i Norge. Den utenlandske utdanningen må i tillegg være en fullført grad i utdanningslandet eller være et fullført integrert studieprogram/utdanning i utdanningslandet.

2.3 Mastergrad

NOKUT kan gi godkjenning av en utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk mastergrad dersom den er en fullført mastergrad eller annen høyere grad, og den i tillegg oppfyller følgende kriterier:

 1. Det totale, godkjennbare utdanningsløpet skal normalt ha et omfang på 300 studiepoeng/5 års normert studietid, enten sammensatt eller som integrert løp.
 2. Det må inngå et selvstendig arbeid i graden.
 3. Den aktuelle graden må gi adgang til doktorgradsprogram/ph.d.-studier i utdanningslandet.

2.4 Doktorgrad (ph.d.)

A. Minimumskriterier for generell godkjenning av en utenlandsk doktorgrad

 • Utdanningen må være en fullført og offentlig godkjent doktorgrad oppnådd ved en institusjon som er offentlig godkjent/akkreditert i utdanningslandet for å gi doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet. Med doktorgrad menes forskerutdanningen i det aktuelle landets utdanningssystem (tredje syklus i gradsstrukturen).
 • Doktorgradens hovedkomponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under veiledning og munner ut i en godkjent vitenskapelig avhandling. Arbeidet med avhandlingen skal være minimum rundt to (2) år.
 • Doktorgradsavhandlingen må være bedømt og godkjent av en sakkyndig komité.
 • Normert studietid bør være minimum tre (3) år.

B. Kriterier for gradslikestilthet med en norsk ph.d.-grad, tillegg til minimumskriteriene

1. For land med kvalifikasjonsrammeverk

 • Doktorgradsutdanning fra land med QF-EHEA/EQF: utdanningen må være på nivå 8 i EQF.
 • Doktorgradsutdanning fra andre land med et kvalifikasjonsrammeverk sammenlignbart med EQF: utdanningen må være på nivå tilsvarende nivå 8 i EQF.
 • Doktorgradsutdanninger fra landene nevnt over før kvalifikasjonsrammverket ble tatt i bruk: doktorgradsutdanningen sammen med forutgående høyere utdanning må ha et samlet studieløp på fortrinnsvis åtte (8) år, i enkelte tilfeller sju (7) år.

2. For land uten kvalifikasjonsrammeverk og uten GSU-krav om ett (1) eller to (2) års høyere utdanning i tillegg til videregående skole

 • Doktorgradsutdanningen sammen med forutgående høyere utdanning må ha et samlet studieløp på åtte (8) år.

3. For land med sentralt regulert doktorgrad og alternative opptakskrav til doktorgraden

 • Lengden på doktorgradsutdanningen sammen med forutgående høyere utdanning må ha et samlet studieløp på åtte (8) år.

4. For land der GSU-kravet er ett (1) eller to (2) års høyere utdanning i tillegg til videregående skole

 • Doktorgraden vurderes individuelt.

5. For land med unormerte doktorgrader

 • Doktorgraden vurderes individuelt.

6. For land som ikke faller under kategoriene B.1.–5.

 • Doktorgraden vurderes individuelt.

C. Godkjenningspraksis for fullførte godkjennbare doktorgrader som ikke tilfredsstiller krav til gradslikestilthet

 • Doktorgraden gis uttelling i form av studiepoeng.

D. Godkjenningspraksis for avbrutte doktorgrader

 • Avbrutte doktorgrader som ikke inneholder en obligatorisk kursdel med tildelte studiepoeng/credits, kan ikke vurderes av NOKUT.
 • Avbrutte doktorgrader med beståtte, studiepoengsgivende kurs; kursene kan gis uttelling i form av studiepoeng.

Begrepsforklaringer

 • QF-EHEA: Qualifications Frameworks in the European Higher Education Area, Bologna-rammeverket, beskriver de tre syklusene, bachelor, master og ph.d.
 • EQF: European Qualification Framework for Lifelong Learning
 • GSU: Generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning

3.1 Videreutdanning

NOKUT kan gi godkjenning av utenlandsk videreutdanning når denne er del av systemet for høyere utdanning i utdanningslandet.

3.2 Fjernundervisning/nettbasert undervisning

NOKUT kan godkjenne en utenlandsk kvalifikasjon oppnådd gjennom fjernundervisning / nettbasert undervisning dersom den er gitt av en akkreditert eller offentlig godkjent høyere utdanningsinstitusjon, er del av utdanningssystemet i landet, har samme opptakskrav og gir samme rettigheter som campus-baserte kvalifikasjoner og er underlagt tilfredsstillende kvalitetssikring.

3.3 Transnasjonal utdanning

Transnasjonal utdanning er utdanning der studentene store deler av tiden befinner seg i et annet land enn institusjonen som utsteder graden. NOKUT kan godkjenne slik utdanning når institusjonen som gir graden er en akkreditert eller offentlig godkjent høyere utdanningsinstitusjon og den transnasjonale utdanningen er underlagt tilfredsstillende kvalitetssikring, jf. Code of good practice in the provision of transnational education, UNESCO/Europarådet 2001.

3.4 Spesielle samarbeidsavtaler mellom godkjente og ikke godkjente institusjoner

NOKUT kan bestemme spesielle retningslinjer for behandling av utdanning som er gitt etter spesielle samarbeidsavtaler mellom akkrediterte eller offentlig godkjente læresteder og ikke godkjente læresteder, jf. kriterium 1.1.2.

Gå til de nye retningslinjene