Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanning.

Alle voksne i Norge med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert.

Du kan søke om realkompetansevurdering ved både opptak til høyere utdanning og vurdering av utdanning hvis du ønsker å fremstille deg til norsk fagprøve for få norsk fagbrev.

Ved opptak til høyere utdanning

Hvis du ønsker å søke opptak til studier, fyller minst 25 år i søknadsåret og ikke har generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Lærestedene bestemmer konkrete krav

Hvert lærested avgjør hva som gir realkompetanse til studiene deres. Det betyr at samme type studium kan ha ulike krav til realkompetanse, alt etter hvilket lærested som tilbyr studiet. Selv om du får godkjent realkompetanse til et studium, gir altså ikke dette automatisk tilbud om studieplass på tilsvarende studium ved et annet lærested. Derfor bør du ta kontakt med det enkelte lærested for å få kunnskap og informasjon om de konkrete kravene til realkompetanse før du søker opptak.

Det er Samordna opptak som administrerer opptak til alle grunnstudier i Norge (med unntak av noen private læresteder). Dette gjelder også for deg som søker på grunnlag av realkompetanse. På Samordna opptaks egen nettside kan du lese mer om hvordan du søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Her finner du også informasjon om frister og opptak.

Ved søknad om vurdering av fag- eller svennebrev

Har du utenlandsk fag- eller svennebrev og ønsker en vurdering av kompetansen din? Du kan kun få denne vurderingen hvis du er folkeregistrert i Norge. Du skal henvende deg til det fylket hvor du enten er bosatt eller har arbeidstilknytning til. En realkompetansevurdering har som formål å gi en oversikt over hvilke spesifikke områder innen yrket du har kompetanse i. Du kan finne læreplanene på Utdanningsdirektoratets nettside.

Denne kompetansen er på videregående skoles nivå i Norge. De fleste fylker utfører vurdering av denne kompetansen fra utlandet. På denne måten får du mulighet til å få vurdert kompetansen din opp mot fagets læreplan i den norske utdanningen.

Norsk fagbrev

Personer med fullført utenlandsk fag- og svennebrev kan få tilbud om realkompetansevurdering og eventuell videre (avkortet og tilpasset) opplæring for å skaffe seg norsk fagbrev.

Sjekk oversikt over fylkeskontaktene som kan hjelpe deg med realkompetansevurdering.

Dokumentasjonskrav ved realkompetansevurdering

Kravene og rutinene for vurderingen varierer fra fylke til fylke, men som oftest trenger de følgende for å kunne gjennomføre en slik vurdering:

  • dokumentasjon på fullført utdanning som viser lengde og nivå på utdanningen, teori og praksis
  • dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk
  • dokumentasjon på arbeidspraksis fra utlandet eller Norge kan være et krav eller en fordel

Ta kontakt med fylkeskommunen din for nærmere informasjon om dokumentasjonskrav.

Mangelfull dokumentasjon

Hvis utdanningen din ikke er tilstrekkelig dokumentert, eller ikke blir vurdert til å være på nivå med norsk fagbrev, kan du benytte deg av tilbud om realkompetansevurdering. På denne måten kan voksne med lang praksis få denne godskrevet og innpasset i en avkortet og tilpasset opplæring med siktemål å skaffe seg fag- eller svennebrev. Kontakt fylket ditt for mer informasjon om ordningen.


Realkompetansevurdering er gratis for dem som ikke har fullført videregående opplæring. De som har fullført videregående skole, enten i Norge eller utlandet, kan få denne tjenesten mot betaling. Blir du henvist til realkompetansevurdering av NAV (etter å ha registrert deg som arbeidssøker), vil NAV betale for realkompetansevurderingen.