Sakkyndige – UVD-ordningen

NOKUTs vedtak i godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon blir fattet på grunnlag av vurdering i sakkyndig komité oppnevnt av NOKUT. En sakkyndig komité skal normalt bestå av to fagpersoner og én representant fra NOKUT.

NOKUTs rolle er definert som prosjektleder for å sikre effektiv saksbehandling, konsistens i vurderinger og likebehandling. Sakkyndige komitéer oppnevnes fortløpende etter behov.

Krav til kompetanse

 • De sakkyndige skal ha minimum førstestillingskompetanse innenfor det fagområdet som skal vurderes.
 • De sakkyndige skal ha undervisningserfaring innen det relevante fagområdet.
 • Det er ønskelig at de to fagpersonene kommer fra to ulike institusjoner. En sakkyndig kan komme fra et av de nordiske landene.

Prosessen for opprettelsen av sakkyndig komité består av følgende trinn:

 • Henvendelse til potensielle sakkyndige med forespørsel om å foreta en sakkyndig vurdering av utenlandsk kompetanse i tråd med denne prosedyren.
 • Oppnevning av sakkyndige foretas av NOKUTs direktør, og underskrives av direktør og avdelingsdirektør.
 • Når sakkyndige takker ja til forespørselen, får han/hun tilsendt et oppdragsbrev. Oppdragsbrevet inneholder informasjon om ordningen, sakkyndiges mandat, sammensetningen av den sakkyndige komiteen, tidsplan, honoraret for oppdraget og opplysninger om den aktuelle søkerens bakgrunn. Mal for oppdragsbrev utvikles av NOKUT.

Tidsplan for gjennomføring av sakkyndig vurdering

Når sakkyndig komité er oppnevnt, utarbeides det en tentativ tidsplan for den sakkyndige vurderingen. Tidsplanen inneholder følgende punkter:

 • Tidspunkt for eventuell opplæring/kursing for sakkyndige.
 • Tidspunkt for møte i sakkyndig komité i forkant av vurderingen.
 • Tentativ dato for intervju/møte med søkeren i forbindelse med sakkyndig vurdering.
 • Frist for innlevering av sakkyndig rapport.
 • Frist for NOKUTs vedtak på grunnlag av sakkyndig vurdering.

Opplæring/kurs for sakkyndige

NOKUT vil utvikle et kurstilbud for sakkyndige. Dette skal være en halv dags opplæring med fokus på å oppnå en god forståelse av oppdraget, rammene og utfordringene knyttet til vurdering av utenlandsk kompetanse for søkere uten verifiserbar dokumentasjon.

Mer om UVD-ordningen