Franchising og validering

Begrepene franchising og validering kommer av de engelske uttrykkene "franchising" og "validating". De brukes for å betegne to typer samarbeidsavtaler mellom læresteder som foreløpig er lite utbredt i Norge. De er særlig vanlige i Storbritannia, men forekommer også ellers i den engelskspråklige verden. Man ser også slike avtaler mellom læresteder i andre deler av verden. Det er glidende overganger mellom franchising og validering.

Franchising

Beskrivelse: Lærested A har en avtale med lærested B som innebærer at sistnevnte tilbyr førstnevntes grader. Lærested A står for utvikling av faginnholdet og kvalitetssikringen av gradene, men studentene oppholder seg og følger undervisningen ved lærested B. Studentene mottar vitnemål fra lærested A når studiene er fullført og bestått.

Grader oppnådd gjennom franchising-avtaler godkjennes vanligvis av NOKUT, siden de er de gradsgivende lærestedenes egne kurs med tilhørende grad. Det forutsettes at det foreligger en Code of Good Practice eller en annen type avtale som beskriver reglene som gjelder for opplegget, og hvilket ansvar partene har.

Validering

Beskrivelse: Lærested A har en avtale med lærested B som innebærer at lærested A godkjenner (validerer) graden som lærested B gir. Den viktigste forskjellen fra franchising, er at ved validering står lærested B for utvikling av faginnholdet og kvalitetssikringen av gradene. Lærested A låner ut navnet sitt til lærested B, og utsteder vitnemål. Studentene mottar altså vitnemål fra lærested A, selv om lærested B står for utvikling av faginnholdet og kvalitetssikringen.

NOKUT godtar som hovedregel ikke validering over landegrenser, fordi lærested B vanligvis ikke er tilstrekkelig godkjent av utdanningslandets myndigheter. Lærested B er enten ikke godkjent i det hele tatt, eller det har en godkjenning som innebærer at det kan tilby utdanning på et lavere nivå enn det som er tilfelle for de gradene som det tilbyr i samarbeid med lærested A. For eksempel har lærestedet godkjenning til å gi utdanning på fagskolenivå i hjemlandet, mens det tilbyr en bachelorgrad i samarbeid med lærested A. Validerte grader gis ikke generell godkjenning av NOKUT, fordi validering innebærer en svakere kvalitetssikring enn det som er tilfelle for franchising-avtaler eller i ordinær, høyere utdanning.

Unntaket fra regelen er når begge lærestedene ligger i Storbritannia, og lærested B er en "listed body", mens lærested A er en "recognised body", ifølge listene som det britiske utdanningsdepartementet utarbeider og publiserer. Grader som gis gjennom slike samarbeidsavtaler, godkjennes vanligvis av NOKUT.