Utdanning fra utlandet

NOKUTs retningslinjer for generell godkjenning av utenlandsk utdanning

Generell godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-4 og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 6-1.

Oversettelser

Dokumenter (for eksempel diplom, fag- eller svennebrev, karakterutskrifter og bevis for navneendring) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk må oversettes til norsk eller engelsk.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanning.

Sakkyndige – godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

NOKUT vurderer om utenlandsk fag- og yrkesopplæring kan godkjennes som sidestilt med norsk fagbrev, svennebrev eller vitnemål basert på enkeltsøknader. Vi foretar en nivå- og systemvurdering av søkerens opplæring og utdanning, mens det faglige innholdet vurderes av sakkyndige. Det er NOKUT som oppnevner sakkyndige.