Utdanning fra utlandet

Klage

Du har rett til å klage på NOKUTs vedtak, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen skal være skriftlig og sendes til NOKUT. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaksbrevet.

Lover og forskrifter

Her finner du informasjon om de lovene og forskriftene som NOKUTs saksbehandling baserer seg på.

Lovregulert utdanning

Med lovregulert utdanning menes her utdanning som er særlig rettet mot utøvelsen av et bestemt yrke og som omfatter ett eller flere kurs (emner), eventuelt supplert med yrkesrettet opplæring, en praktisk prøveperiode eller yrkespraksis hvis nivå og struktur er fastsatt ved lov eller forskrift.

Lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger autorisasjon eller godkjenning for å kunne jobbe.

Hva kan du gjøre for å bli kvalifisert som lærer i Norge?

For å bli fast ansatt som lærer i skole må du enten ha en norsk lærerkvalifikasjon eller en godkjent lærerkvalifikasjon fra utlandet. Hvis du har en lærerkvalifikasjon fra utlandet, kan du søke om godkjenning som lærer hos NOKUT. Hvis du allerede har søkt, og ikke fått godkjenning, kan du her lese mer om kravene og hvordan du kan kvalifisere deg som lærer i Norge.