Senter for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

NOKUT følger sentrenes virksomhet tett. SFU er ikke bare en finansieringsordning, men en ordning der bidrag og støtte til sentrenes utvikling står sentralt. SFU har på den måten blitt en viktig del av NOKUT. Sentrene benyttes ofte som eksempler i vårt arbeid med å stimulere til utvikling av utdanningskvalitet.

Vi er stolte av sentrene og hva de får til. Gjennom et eget SFU-magasin samarbeider vi med sentrene om spredning av resultater, kunnskap og gode praksiser.

SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Denne evalueringen er en viktig del av NOKUTs oppfølgingsarbeid av sentrene. Evalueringen blir gjennomført av en internasjonal ekspertkomité som blant annet vurderer om sentrene har oppnådd målene de selv satte for femårsperioden og målene som er satt for SFU-er, samt hvilken påvirkning senteret har hatt. I tillegg skal planer for den eventuelle nye femårsperioden vurderes før komiteen til slutt sender en anbefaling til NOKUTs styre om hvorvidt de mener at hvert av sentrene skal få forlenget SFU-status.

Åtte sentre har status som Sentre for fremragende utdanning:

 


Søknadsprosessen

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

SFU-ordningen innebærer en fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av utdanning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Et siktemål med ordningen er å bidra til utviklingen av fremragende kvalitet i høyere utdanning og å synliggjøre at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler.

SFU-utlysningene er i utgangspunktet åpne for alle fagområder, men Kunnskapsdepartementet kan gi føringer for den enkelte utlysningsrunde. Intensjonen er at det skal lyses ut nye sentre hvert tredje år. Siste utlysning var i 2016.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Et SFU er knyttet til en utdanningsinstitusjon, heretter betegnet som "vertsinstitusjonen", som står ansvarlig for virksomheten. Vertsinstitusjoner kan være universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler.

Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler kan søke om å få ett eller flere SFU-er. En vertsinstitusjon kan sende inntil fem søknader. Vertsinstitusjoner som sender inn flere enn én søknad, skal ikke rangere søknadene.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Søknaden skal skrives på engelsk og følge kravene satt i NOKUTs mal for søknader (doc).

En søknad om SFU-status (som angitt i NOKUTs mal) må bestå av:

  1. Sammendrag (ikke mer enn 150 ord)
  2. Dokumentasjon av kvalitet i eksisterende utdanning og en plan for senteret (til sammen ikke mer enn 10 sider)
  3. Budsjett for senterets første femårsperiode, inkludert begrunnelse for kostnader (se retningslinjer for budsjett i SFU-søknader)
  4. Handlingsplan for senteret, inkludert milepæler (ikke mer enn tre sider)
  5. CV-er for den foreslåtte senterlederen og to til fem nøkkelpersoner i senterteamet (hver enkelt CV skal ikke overstige to sider)

Rektor ved vertsinstitusjonen må signere søknaden.

Innleveringsfristen for søknadene settes i utlysningen.

Sjekk Vanlige spørsmål ved søknad om SFU-midler

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Søknadene vil bli vurdert etter fastsatte kriterier.
Vurderingene gis på en skala fra 1 (svak) til 6 (fremragende), og det gis skriftlige tilbakemeldinger.

Vurderingsprosessen har to faser:

  1. Vurdering av alle mottatte søknader og valg av de beste kandidatene, som går videre til neste fase.
  2. Besøk ved de utvalgte institusjonene. Besøkene vil gi ytterligere innsikt gjennom intervjuer med medlemmer av det foreslåtte senterteamet og viktige interessenter slik som studenter, ansatte, toppledelse og andre partnere. Vi kan be om supplerende informasjon i forkant av besøket.

En internasjonal ekspertgruppe med studentrepresentasjon vil gjennomføre vurderingen. NOKUT oppnevner medlemmene av ekspertgruppen.

Ekspertgruppens anbefalinger legges frem for NOKUTs styre, som tar den endelige beslutningen.