Godkjenning – fagskole

NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente fagskoletilbud kan kalle seg fagskoler.

NOKUT godkjenner følgende:

  • fagskoletilbud
  • vesentlige endringer
  • fagområde


Sjekk status på søknad:

Logg inn


Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Godkjenningsordningens formål er å sikre studenter i fagskoleutdanning tilfredsstillende utdanning og vilkår og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i fagskoleutdanningen. I tillegg til å vurdere selve utdanningen, vurderer NOKUT også om tilbyder har tilfredsstillende styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring.

Alle som foretar vesentlige endringer av godkjente fagskoleutdanninger og/eller fagområder skal søke NOKUT om godkjenning av disse.

Det er ikke mulig å lage en uttømmende liste over vesentlige endringer, men i fagskoletilsynsforskriften § 3-8 er følgende endringer i utdanningen definert som vesentlige:

  • endre navn på utdanningen
  • endre det samlede læringsutbyttet for utdanningen, jf. § 3-2
  • etablere nye studiesteder
  • tilby en tidligere godkjent stedbasert utdanning som en nettbasert utdanning

I tillegg er endringer som gjelder hvem som er ansvarlig for utdanningen vesentlige og skal meldes til NOKUT.

NOKUT forventer at studieplanen oppdateres kontinuerlig, slik at den til enhver tid er relevant og i tråd med utviklingen i yrkesfeltet. Slike justeringer anses ikke som vesentlige og må ikke søkes godkjenning for hos NOKUT, med mindre justeringene fører til endring i det samlede læringsutbyttet.

NOKUT kan gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde. For å få denne fullmakten må fagområdet være godkjent, og tilbydere må oppfylle flere betingelser.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Vilkår for godkjenning

Utdanningstilbud som søkes godkjent må tilfredsstille vilkårene for å behandles under lov om fagskoleutdanning. Disse er:

  • Utdanningstilbudet må bygge på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse
  • Tilbudet må være en selvstendig, yrkesrettet og avsluttende utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
  • Utdanningstilbudet må ha et omfang tilsvarende 1/2–2 år på heltid.

NOKUTs vedtak har ikke tilbakevirkende kraft. En godkjenning vil dermed ikke utløse studiefinansiering for eventuell del av utdanningen som er tatt før godkjenning. Les om klagerett

Sjekk hva du bør vite før du søker

Forhåndsvarsling av søknader

For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, kan du nå varsle oss om søknad på forhånd. Mer informasjon om varsling av fagskolesøknader

Veiledninger og skjema

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften (pdf)

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning (pdf)

NOKUTs veiledning til fagskolereglement (pdf)

Veiledning til system for kvalitetssikring

Tabell – undervisningspersonale (docx)

Skjema for varsling av søknad (docx)

Søknader om å tilby en stedbasert utdanning som nettbasert og om endring av utdanningens læringsutbytte har følgende søknadsfrister: 1. mars og 15. september

Søknader om opprettelse av nytt studiested og om andre vesentlige endringer kan sendes utenom søknadsfristene.

Forhåndsvarsling av søknader

For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, kan du nå varsle oss om søknad på forhånd. Mer informasjon om varsling av fagskolesøknader

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Det er to søknadsfrister i året: 1. mars og 15. september. Søknader som sendes inn etter fristen, vil ikke bli behandlet før neste søkerrunde.

Alle søknader må sendes via Institusjonsportalen, som er vår nye elektroniske søknadsportal. Innloggingen bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved første innlogging må den som er registrert som daglig leder/administrerende direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å angi hvem som skal ha rettigheter til å administrere brukere i løsningen. Les mer om Institusjonsportalen

Logg inn i institusjonsportalen


Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.

Det er to søknadsfrister i året: 1. mars og 15. september (søknad om stedbasert utdanning som nettbasert og om endring av utdanningens læringsutbytte). Søknader som sendes inn etter fristen, vil ikke bli behandlet før neste søkerrunde.

Alle søknader må sendes via Institusjonsportalen, som er vår nye elektroniske søknadsportal. Innloggingen bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved første innlogging må den som er registrert som daglig leder/administrerende direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å angi hvem som skal ha rettigheter til å administrere brukere i løsningen. Les mer om Institusjonsportalen

Logg inn i institusjonsportalen


Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.

Søknadsfristen for fagområdegodkjenning er 1. november hvert år.

Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av fagområde, ber vi dere ta kontakt med NOKUT i forkant av søking.

Send en e-post til fagskole@nokut.no og informer om tilbyders navn, fagområdets navn, og navn og e-postadresse til kontaktpersonen som skal være ansvarlig for søknaden. Dere vil deretter få tilsendt en lenke til et søknadsrom der dere skal laste opp søknaden og tilhørende vedlegg.