Akkreditering av høgare yrkesfagleg utdanning

NOKUT har ansvar for å akkreditere høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg. Berre skular som har akkrediterte fagskuletilbod kan kalle seg fagskular.

NOKUT akkrediterer følgjande:

  • fagskuletilbod
  • fagområde

Dersom du allereie har registrert søknad, kan du sjekke/oppdatere den her:

Logg inn

Ny fagskuletilsynsforskrift gjelder frå 1. august 2020

Ei ny fagskuletilsynsforskrift gjelder frå 1. august 2020. Det finst eit eget informasjonsskriv om fagskuletilsynsforskrifta frå 2020, som tek for seg paragraf for paragraf i denne.

Nye søknadsskjema og ny rettleiar er klare til bruk

NOKUT har laga

Dei nye søknadsskjemaa er kortare og enklare enn dei skjemaa NOKUT har brukt tidlegare. Skjemaa er tilpassa den nye fagskuletilsynsforskrifta og ein raskare saksbehandlingsprosess.

Gi beskjed viss de skal søkje akkreditering

Viss de planlegg å søkje om akkreditering av fagskuleutdanning til neste søknadsfrist, ber vi om at de melder dette til fagskole@nokut.no i god tid før søknadsfristen. Dette hjelper oss å legge til rette for at de får ei rask og effektiv saksbehandling. Les meir om beskjed om fagskulesøknadar.

Dokument som NOKUT tek imot er som hovudregel offentlege

Vi gjer merksam på at alle dokument som NOKUT tek imot som hovudregel er offentlege, jf. offentleglova § 3.
Det er viktig at dei som sender inn dokumentasjon til NOKUT sørgjer for at det ikkje finst opplysningar som er underlagde teieplikt eller sensitive personopplysningar. Dersom dokumentasjonen likevel innheld opplysningar som institusjonane meiner må gjerast unntak for, må de informere om dette ved innsending og gi ein grunn med å vise til eit rettsleg grunnlag for dette. NOKUT vil gjere ei vurdering av grunngivinga i kvart enkelt tilfelle.


Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Formålet med akkrediteringsordninga er å sikre fagskulestudentar tilfredsstillande utdanning og vilkår og medverke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høgare yrkesfagleg utdanning. For søkjarar som ikkje har akkrediterte fagskuleutdanningar frå før, vurderer NOKUT om fagskulen har tilfredsstillande styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring, i tillegg til å vurdere sjølve fagskuleutdanninga.

NOKUT kan gi ein fagskule fullmakt til sjølv å opprette utdanningstilbod innanfor eit avgrensa fagområde. For å få denne fullmakta må fagområdet vere akkreditert, og fagskulane må oppfylle fleire vilkår.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Beskjed om søknader

For å medverke til ei meir effektiv handsaming av saka, bør de gi oss beskjed på førehand om at de planlegg å sende inn ein søknad. De finn meir informasjon om beskjed om fagskulesøknader.

Rettleiingar

NOKUT har laga ein ny og oppdatert rettleiar til de som skal søkje om akkreditering av fagskuleutdanning. Rettleiaren går gjennom søknadsskjemaet trinn for trinn, beskriv kva krav vi vurderer søknaden opp mot og beskriv korleis søknaden blir handsama. Rettleiaren er tilpassa fagskoletilsynsforskriften frå 1. august 2020.
Rettleiar – nettbasert versjon | Rettleiar – pdf-versjon – NB! Oppdatert 8. januar 2021

Veiledning til fagskolens kvalitetsarbeid

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Det er to søknadsfristar i året: 10. februar og 15. september. Søknader som blir sende inn etter fristen, vil ikkje bli handsama før neste søkjarrunde.

Alle søknader må sendast via Institusjonsportalen. Innlogginga bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved fyrste innlogging må den som er registrert som dagleg leier/administrerande direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å melde kven som skal ha rettar til å administrere brukarar i løysinga. Les meir om Institusjonsportalen

 

Logg inn i institusjonsportalen


Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.

Frista for å søke om akkreditering av fagområde er 1. november. 

For å kunne sette av nødvendige ressursar til søknadsbehandlinga ønsker NOKUT at fagskular som planlegg å søke fagområdeakkreditering, meld fra eit halvt år på førehand, det vil si innan 1. mai. Fagskular som varslar innan denne frista, vil få prioritert søknadane sine i søknadsbehandlinga.

Rettleiaeren og søknadsskjema oppdaterast i samband med ny forskrift og ligg difor ikkje tilgjengeleg på nokut.no.

Send ein e-post til fagskole@nokut.no og informer om namnet til fagskulen, namnet på fagområdet og namn og e-postadresse til kontaktpersonen som skal vere ansvarleg for søknaden.