Akkreditering – høyere utdanning

Institusjonene som tilbyr høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier. Felles for dem alle er at alle studier må tilfredsstille kravene i studietilsynsforskriften.

 • Universitetene kan selv opprette nye studier på alle nivåer.
 • Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har selvakkrediteringsrett bachelorgradsnivået for alle fagområder. For fagområdene der institusjonene har rett til å tildele doktorgrad har de selvakkrediteringsrett for studietilbud på både lavere og høyere grads nivå. For fagområder utenom doktorgradsområdene må akkrediterte høyskoler og vitenskapelige høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d-studier.
 • Ikke-akkrediterte høyskoler må søke NOKUT om akkreditering av alle studietilbud.

Institusjoner kan få utvidede fullmakter gjennom å søke NOKUT om akkreditering av ny institusjonskategori.

 


Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Endringer i universitets- og høyskoleloven (gjeldende fra 1. juli 2016)

Endringene innebærer blant annet at studietilbud fra nye institusjoner bare kan akkrediteres dersom studietilbudet minst fører til en bachelorgrad. Institusjoner som allerede har akkrediterte studietilbud kan søke om mindre enheter, disse må likevel være minimum 30 studiepoeng.

Det kan søkes om akkreditering av:

 • Bachelorgradsstudier (første syklus)
  Studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier, og yrkesutdanninger av fire års normert studietid.
 • Mastergradsstudier (andre syklus)
  Mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 studiepoengs omfang og mastergradsstudier av 300 studiepoengs omfang.
  Spesielt for akkreditering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå
 • Doktorgradstudier (tredje syklus)
  Ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet.
 • Fellesgrad (alle sykluser)
  En fellesgrad (joint degree) utvikles i samarbeid mellom to eller flere institusjoner, fra samme eller fra ulike land. Mer om fellesgrader

Når akkreditering er gitt, er denne gyldig frem til NOKUT eller institusjonen selv trekker tilbake akkrediteringen, som følge av et tilsyn som avdekker at kvaliteten ikke oppfyller kvalitetskravene i studietilsynsforskriften.

NOKUT vurderer om institusjonen tilfredsstiller standarder og kriterium for akkreditering i den aktuelle kategorien. Dersom vi finner at dette er tilfelle, er det til slutt Kongen i statsråd som avgjør om en institusjon blir flyttet over i ny kategori.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Send søknaden digitalt i både pdf- og word-format til postmottak@nokut.no.

NOKUT har søknadsfrister to ganger i året for bachelor- og mastergradsstudier (1. og 2. syklus): 1. mars og 15. september. Søknaden må leveres innen midnatt ved søknadsfristens utløp. Dersom søknaden ikke leveres innen fristen, vil den settes i behandling til neste søknadsfrist.

Ved endring av søknadsfristen, vil NOKUT varsle minimum seks måneder i forkant av ny søknadsfrist.

En fullstendig søknad består av:

 1. Følgebrev
  Det formelle vedtaket for søknaden om akkreditering av studiet skal fremkomme i et følgebrev. Følgebrevet skal være underskrevet av institusjonsledelsen.
  Institusjonen skal oppgi en kontaktperson for søknaden med telefonnummer og e-postadresse.
  I følgebrevet er det også mulig å foreslå navn på aktuelle sakkyndige, eventuelt fagmiljøer, som NOKUT kan kontakte for å finne mulige sakkyndige. NOKUT er ikke bundet til å følge forslagene.

 2. Hoveddokument
  Hoveddokumentet skal følge NOKUTs mal for søknadsutforming. Her gjør dere rede for at alle kravene i studietilsynsforskriften er oppfylt. Se del 2 og 3.

 3. Vedlegg, inkludert tabellsamling
  Se del 3.5.

Huskeliste

 • Bruk NOKUTs mal for søknadsutforming .
 • Gi en redegjørelse knyttet til hvert krav. Hvert svar har betydning for helhetsbehandlingen av søknaden. Søkeren er ansvarlig for å levere et fullstendig søknadsdokument som inneholder beskrivelser og begrunnelser knyttet til hvert krav.
 • Hoveddokumentet og studieplanen skal kunne leses selvstendig uten andre vedlegg. Det betyr at all nødvendig informasjon skal finnes i disse to dokumentene. Vedleggene NOKUT etterspør skal underbygge og dokumentere besvarelsene i hoveddokumentet.
 • Legg ved alle vedlegg som NOKUT ber om i del 3.5.
 • Søknaden skal inneholde tre tabeller som skal følge malene i del 3.5. Tabellene skal fylles ut elektronisk.
 • Pass på at dere ikke oppgir informasjon på et sted i søknaden, som er forskjellig fra det dere oppgir et annet sted.

NOKUT har ikke søknadsfrister for institusjonsakkreditering, men det er ønskelig at institusjonen varsler i god tid om at den planlegger å søke.

Det anbefales også at søker benytter seg av muligheten for et informasjonsmøte med NOKUT. Søker kan be NOKUT om å foreta en avklaring av søkers juridiske status i forkant av innsending av søknad.

Når søknaden er utarbeidet, ber vi om at søker i første omgang sender NOKUT ett eksemplar av søknaden i papirformat med alle dokumenter som er nevnt over. Vi ber også om at elektronisk format (pdf) sendes til postmottak@nokut.no.

Når NOKUT har klarert at søknaden er egnet til sakkyndig vurdering, vil søker bli bedt om å oversende fem til seks eksemplarer av søknadsdokumentene i papirformat.